AHA 2010 KPR Kılavuzunda Öne Çıkan Noktalar

AHA 2010 KPR Kılavuzunda Öne Çıkan Noktalar

- Bölüm: Resusitasyon
2569
AHA 2010 KPR Kılavuzunda Öne Çıkan Noktalar için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
CPR

Yüksek Kaliteli KPR’ye Vurgu

KPR ve ECC için 2010 AHA Kılavuzu bir kez daha yüksek kalite KPR gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bunlar arasında;

  • En azından 100/dk bası hızı (yaklaşık olarak 100/dk’dan değiştirildi)
  • Yetişkinlerde en azından 5 cm bası derinliği ve infant ve çocuklarda en azından 1/3 bası derinliği (infantlarda yaklaşık 4cm ve çocuklarda 5 cm.
  • Yetişkinler için 4- 5 cm olan aralık artık kullanılmamaktadır, çocuklar ve infantlar için belirlenen nihai derinlik ise daha önceki KPR ve ECC için AHA kılavuzunda bahsedilenden daha derindir.
  • Her bir bası sonrası göğüsün tam geri dönmesine imkân sağlamak.
  • Göğüs basılarında kesinti ya da araları en aza indirmek.
  • Aşırı ventilasyonu engellemek.

Yetişkin, çocuk ve infantlarda tek kurtarıcılar için 30:2 bası-solunum oranında herhangi değişiklik yapılmadı. KPR ve ECC için 2010 AHA Kılavuzu kurtarma nefeslerinin 1 saniye aralıklarla verilmesi yönündeki tavsiyesine devam etmektedir. İleri havayolu sağlanınca göğüs basıları devamlı olmalıdır (en az 100/dk hızında)  ve bası-solunum döngüsü yapılmamalıdır. Daha sonra kurtarıcı solukları her 6-8 saniyede bir (yaklaşık dakikada 8-10 solunum) sağlanabilir.
Aşırı ventilasyondan kaçınılmalıdır.

A-B-C’den C-A-B’ye Değişim

KPR ve ECC için 2010 AHA Kılavuzu BLS zincirinin yetişkin, çocuk ve infantlarda  A-B-C (Airway, Breathing, Chest Compression)’den C-A-B (ChestCompression, Airway, Breathing)’ye değiştirilmesini tavsiye etmektedir. KPR sıralamasındaki bu temel değişiklik daha önce KPR eğitimi almış herkesin yeniden eğitilmesini gerektirecektir. Ancak, KPR ve ECC için 2010 AHA Kılavuzunun oluşturulmasında çalışan uzman ve yazarların fikir birliği, elde edilecek faydaların harcanan emeğin karşılığı olacağı yönündedir.
Kardiyak arestlerin büyük çoğunluğu yetişkinlerde olur ve tüm yaş gruplarında kardiyak arestten en yüksek sağ kalım oranının tanıklı ve ilk başlangıç arrest ritmi ventriküler fibrilasyon (VF) veya nabızsız ventriküler taşikardi (VT)’ye sahip olan arestlerde olduğu rapor edilmiştir. Bu hastalarda BLS’nin kritik başlangıç elemanları göğüs basısı ve erken defibrilasyondur. A-B-C sıralamasında göğüs kompresyonları, kurtarıcı ağızdan ağıza nefes vermek için hava yollarını acarken, bir bariyer aracı alırken veya ventilasyon ekipmanlarını toplar veya bir araya getirirken sıklıkla gecikmektedir. Sıranın C-A-B’ye değiştirilmesi ile göğüs basıları daha çabuk başlatılacak ve ventilasyondaki gecikme en aza indirilecektir (Örn. ilk 30 göğüs basısını gerçekleştirmek gerektiğinde, yaklaşık 18 saniye; 2 kurtarıcı infant yada çocuğun resusitasyonunu yapmak için hazır olduğu takdirde bu gecikme daha da kısa olacaktır).
Hastane dışında kardiyak arest geçiren hastaların çoğuna olaya tanık olan tarafından KPR uygulanmamaktadır. Bunun muhtemelen bir çok sebebi olabilir, fakat kurtarıcıların en zor bulduğu girişimler; yani havayolunu açmak ve soluk vermek ile başlayan A-B-C sıralaması, bir engel olabilir. Göğüs basıları ile başlamak daha fazla kurtarıcının KPR’ye başlamasını teşvik edebilir.
Temel yaşam desteği genellikle aksiyonlar dizisi olarak tanımlanır ve bu doğru tek kurtarıcı için geçerli olmaya devam etmektedir. Ancak sağlık çalışanlarından çoğu, takımlar halinde çalışır ve takım üyeleri tipik olarak BLS aksiyonlarını kendiliğinden gerçekleştirmektedir. Örneğin,  kurtarıcılardan biri hemen göğüs basısını başlatırken, diğer kurtarıcı otomatik enternal defibrilatoru (AED) getirir ve yardım ister, ucunu kurtarıcı ise hava yolunu açar ve ventilasyonu sağlar. Sağlık çalışanları kurtarma aksiyonlarını arestin en muhtemel sebebine göre amaca uygun olarak yapmaya teşvik edilirler.  Örneğin, eğer bir sağlık çalışanı tek başına iken; hastanın yıkıldığına tanık olursa, kurtarıcı hastanın şok gereken bir ritim ile primer kardiyak arest olduğunu varsayarak hemen acil çağrı sistemini aktive edecek, AED bulacak, hastaya KPR sağlamak ve AED kullanmak için hastaya geri dönecektir. Fakat boğulma gibi asfiksi ilişkili bir arest söz konusu ise, acil çağrı sistemini aktive etmeden hastaya öncelikle yapılması gereken yaklaşık 5 döngü (yaklaşık 2 dk.) kurtarıcı soluk ile birlikte göğüs kompresyonu uygulamak olacaktır.
Solunumdan önce göğüs basılarının başlatılması
 KPR’nin 2 soluk yerine 30 basıyla başlamasının sonucu iyileştirdiğini gösteren yayınlanmış insan veya hayvan çalışması bulunmamakla birlikte, göğüs basıları kalp ve beyin için hayati kan akımını sağlar. Hastane dışı yetişkin kardiyak arest çalışmaları, tanıklar tarafından KPR sağlamak için bazı girişimlerde bulunulduğu takdirde, hiçbir girişimde bulunulmamasına göre, sağ kalımın daha yüksek olduğunu göstermiştir. Hayvan çalışmaları göğüs basılarında gecikme veya kesintilerin sağ kalımı azalttığını gösterdiğinden, tüm resusitasyon suresince gecikme ve kesintiler en aza indirilmelidir. Başa pozisyon verme ve ağızdan ağıza veya balon-maskeyi sıkıca yerleştirerek kurtarıcı soluk verme işlemlerinin hepsi zaman alıyorken, göğüs basıları hemen başlatılabilir. Eğer 2 kurtarıcı mevcutsa, göğüs basılarının başlamasındaki gecikme azaltılabilir: ilk kurtarıcı göğüs basısına başlar ve ikinci kurtarıcı ise havayolunu açıp, ilk kurtarıcı 30 göğüs basısının ilk setini bitirir bitirmez soluk vermeye hazırlanır. Bir veya daha fazla kurtarıcı olması fark etmeksizin, KPR’nin göğüs basısı ile başlaması, kurbanın bu kritik girişimi erken almasını sağlar ve kurtarıcı soluklar ile oluşan gecikme kısalır.
Solunum Kontrolünde “Bak, Dinle, Hisset”in Kaldırılması
“Bak, dinle, hisset” KPR sıralamasından kaldırıldı. 30 göğüs basısından sonra tek kurtarıcı hastanın hava yolunu açar ve 2 soluk verir. Yeni “önce göğüs basıları” sıralaması ile eğer bir yetişkin yanıtsız ve soluk almıyorsa veya normal soluk almıyorsa KPR uygulanır (yukarıda belirtildiği gibi, halktan kurtarıcılara eğer yanıtsız hasta “soluk almıyor veya yalnızca iç çekmesi varsa” KPR sağlaması öğretilecek). KPR sıralaması basılar ile başlar (C-A-B sıralaması). Böylece, kardiyak arest için kontrolün bir parçası olarak solunum hızlıca kontrol edilir; göğüs basılarının ilk setinden sonra  havayolu açılır ve kurtarıcı 2 soluk verir.
Göğüs Basısı Hızı:
Dakikada En Az 100 Halktan kurtarıcılar ve sağlık çalışanlarının göğüs basılarını dakikada en az 100 hızında uygulamalıdırlar. KPR esnasında sağlanan göğüs basılarının dakikadaki sayısı, spontan dolaşımın geri dönmesinde (ROSC) ve iyi nörolojik fonksiyon ile sağ kalımda önemli bir belirleyicidir. Dakikada yapılan göğüs basısının gerçek sayısı, göğüs basısının hızı ve duraklamaların sayısı ve uzunluğuyla (Örn; hava yolunu açmak, kurtarıcı soluk vermek, AED analizine izin vermek için) belirlenir. Çalışmaların çoğunda, daha çok bası yapılması daha yüksek sağ kalım oranlarıyla ve daha az bası yapılması ise daha düşük sağ kalım oranlarıyla ilişkili bulunmuştur. Yeterli göğüs basısının sağlanması koşulu, yalnızca bası hızının yeterli olmasının değil, aynı zamanda KPR’nin bu önemli unsurundaki duraklamaların en aza indirilmesinin vurgulanmasını gerektirir. Yetersiz bası hızı veya sık duraklamalar (veya her ikisi) dakikada sağlanan toplam bası sayısını düşürecektir.
Göğüs Basısı Derinliği
 Yetişkin sternumu en az 5 cm çöktürülmelidir. Bası, öncelikle göğüs içi basıncı artırarak ve kalbi doğrudan sıkıştırarak kan akımını sağlar. Bası, kritik kan akımını oluşturur, kalp ve beyine oksijen ve enerji sunulur. Bir derinlik aralığı önerildiğinde karışıklık oluşabilir, bu nedenle artık bir bası derinliği önerilmektedir. Kurtarıcılar “Güçlü bas” önerisine rağmen, sıklıkla göğüs kafesine yeterince bastırmamaktadır. Ayrıca en az 5 cm basıların, 4 cm basılardan daha etkili olduğuna dair bilimsel kanıtlar vardır. Bu nedenlerle KPR ve ECC için 2010 AHA Kılavuzu yetişkin göğüs basısı için tek bir minimum bası derinliği öneriyor.

CPR
CPR
Bası Hızı ve Bası Sayısı
Resusitasyon sırasında sağlanan toplam bası sayısı kardiyak arestten sağ kalımda önemli bir belirleyicidir. Sağlanan basıların sayısı bası hızı ve bası yapılma kesrinden (toplam KPR suresinde bası uygulanan dönem payı)  etkilenir; bası hızında ve kesrinde artış, sağlanan toplam basıyı artırır; tersine bası hızında ve bası kesrinde azalış ise sağlanan toplam basıyı azaltır. Basılardaki herhangi bir nedenle olan kesintilerin sayısı ve suresini azaltırsanız, bası kesri iyileşir ve göğüs basılarındaki sık veya uzun duraklamalar azalır. KPR sırasında göğüs basılarındaki duraklamaların sayısı ve suresini en aza indirirken, etkili basıları uygun hızda (en az 100/dakika) ve derinlikte sağlamak istersiniz. Yüksek kalitede KPR için ek bileşenler her basıdan sonra göğüsün tam geri dönmesine izin verme ve aşırı ventilasyondan kaçınmayı içerir.