Elektrolit Bozuklukları özet

Elektrolit Bozuklukları özet

- Bölüm: Dahili Aciller
4583
1
@AYDIN SARIHAN

Hiperkalemi

 • Serum K>5 mEq/L
 • Sıklıkla son dönem böbrek yetmezliğinde görülür.
 • Halsizlik, paralizi, solunum yetmezliği…
 • lEKG bulguları: T sivriliği,
 • P düzleşmesi, PR uzaması, QRS genişlemesi, derin S dalgaları…
 • Hiperkalemi tedavi edilmez ise idioventriküler ritm, asistoli!!

Hiperkalemi tedavi

 • Potasyum alımını durdur…Kullandığı ilaçlar?
 •  K: 5-6 mEq/L ise;
 • Diüretikler: furosemide 40-80 mg iv
 • Reçineler: kayexalate 15-30 gr ( 50-100 ml %20 sorbitol içinde) oral
 • K: 6-7 mEq/L ise;
 • Glukoz + insülin : 25 gr glukoz (%50 dx 50 ml) ve 10 ü insülin iv 15-30 dk
 • Na bikarbonat : 50 mEq iv 5 dk (diğer medikasyonlarla birlikte daha etkili)
 • Nebulize albuterol : 10-20 mg nebulize 15 dk
 • K > 7 mEq / L ise ;K hücre içine sokan:
 • -Calcium chloride (%10): 500-1000 mg (5-10 ml) iv 2-5 dk (VF riskini azaltır)
 • -Na bicarbonate : 50 mEq iv 5 dk
 • -Glukoz + insulin : 25 g glu + 10 ü ins iv 15-30 dk
 • -Nebulize albuterol
 • l K eksresyonu artıran:
 • Diürez: furosemid 40-80 mg
 • Kayoksalat enema: 15-50 g + solbitol po/ per rektum
 • dializ

 

Hipokalemi Serum K < 3.5 mEq/L

 • K<2.5 mEq/L aritmiler görülebileceğinden iv potasyum endike
 • Maximum doz 10-20 mEq/saat (kardiak monitorizasyon şartı ile)
 • Hipokalemi nedeniyle kardiak arrest ise 10 mEq iv 5 dk
 • pH’daki 0.1 artış K ‘da 0.5-2 meq/L düşmeye neden olur
 • Litrede <40 meq; saatte <40 meq
 • n >20 meq/L konsantrasyonlar santral yoldan verilmeli!
 • n 20 meq K infüzyonu serum K’unu 0.25 meq/L arttırır.

 

Hipernatremi

 • Sıvı açığı= [(plazma Na-140) /140] *total vücut sıvısı
 • Total vücut sıvısı erkeklerde ağırlığın yaklaşık %50’si, kadınlarda ise yaklaşık %40’ı olarak hesaplanır
 • l 0.5-1 mEq / saat ‘ten hızlı düzeltme yapılmamalı  (ilk 24 saatte 12 mEq max.)
 • Nörolojik bulgu varsa bulgular kontrol altına alınana dek %3’lük salin ile saatte 1 mEq/L düzeltilebilir
 • Normal salin: 154 mEq/L
 • %3 salin: 513 mEq/L
 • Serum Na sık ölçülmeli ve nörolojikmuayene sık tekrarlanmalıd Osmolarite 2 meq / L / saatden hızlı düşürülmemeli…
 • Na 1 mEq/l/saatden hızlı düşürülmemeli…
 • 0,5 ml/Kg/saat idrar çıkışı sağlanınca
 • % 5 Dex    &   % 0,45 NaCl

hiponatremi < 130-135

 • Tiazid diüretikler, Böbrek yetmezliği, Uygunsuz ADH, KKY, asit Hipotiroidi,Adrenal yetmezlik
 • Hızlı düzeltmekten kaçınılmalı
 • 24 saat içinde > 20 meq/L geçmemeli
 • Düşme hızı ile paralel düzeltilmeli

Hipertonik  Salin

 • < 120 meq / L
 • SSS değişiklikleri
 • 25 – 100 ml/ saat
 • 0,5 meq / L / saat  ( düzeltme hızı)
 • Hızlı düzeltmeà KKY , bilinç değişikliği, disfaji, dizartri ve pareziye yol açan santral pontin myelinozis
 • Furosemid 20 – 40 mgr

 

KALSİYUM

 • Total serum Ca, serum albumin konsantrasyonu ile direk ilişkilidir
 • Serum albumindeki her 1 gr/dL lik artış total serum Ca’u 0,8 mg/dL artırır
 • İyonize Ca, serum albumin ile ters ilişkili
 • Hipoalbuminemide düzeltilmiş Ca hesaplanmalı
 • K ve Mg hücre membranındaki etkilerini antagonize eder
 • Alkaloz:pH’da 0.1 artış iyonize Ca’u %3-8 düşürür.
 • Asidoz:iyonize Ca’u arttırır

Hiperkalsemi

 • Serum Ca > 10,5 mEq/L                                (iyonize Ca> 4,8 mEq/L )
 • Primer hiperparatiroidizm ve malignensi
 • Semptomlar sıklıkla Ca >12-15 ise görülür
 • Nörolojik semptomlar (depresyon, güçsüzlük, bayılma,konfüzyon)
 • Daha yüksek seviyelerde halüsinasyon, dezoryantasyon, hipotoni, nöbet, koma…
 • KVS: Ca 15 mg/dL ‘e kadar myokard kontraktilitesi artar, üzerindeki seviyelerde depresyon olur, otomatisite azalır, ventrikül sistolü kısalır, refrakter period kısalır (aritmiler…)
 • Dijital toksisitesini kötüleştirir, hipertansiyona neden olur
 • AV blok, hatta kardiak arrest (15-20 mg/dL)
 • Disfaji,konstipasyon,peptik ülser,pankreatit

Hiperkalsemi tedavi

 • Hasta semptomatik ise (12-15 mg/dL)
 • Normal KVS ve böbrek fonksiyonu varsa: 300-500 mL/saat salin diürez (idrar çıkışı >200-300 mL/saat)
 • Furosemide 1 mg/kg iv
 • Hemodializ (kalp yetmezliği, böbrek yetmezliğinde)
 • Şelasyon ajanları: 50 mmol PO4 8-12 saat, ETDA 10-50 mg/kg 4 saat

Hipokalsemi

 • Serum Ca< 8,5 mg/dL (iyonize Ca<4,2)
 • Tiroid cerrahisi sonrası sık
 • Semptomlar sıklıkla iyonize Ca<2,5 ‘te görülür
 • Paresteziler, kas krampları, karpopedal spazm, stridor, tetani, nöbet…
 • Hiperrefleksi ( chvostek ve trousseau )
 • Myokard kontraktilitesinde azalma, kalp yetmezliği
 • Dijital toksisitesini kötüleştirir
 • EKG’de QT uzaması!!
 •    total serum Ca’u <6 mg/dl düşünce

Hipokalsemi tedavi:

 • Akut, semptomatik ise: %10 Ca glukonat 10-20 ml 10 dk,
 • Ca chloride 5 ml 10 dk, 36.6 ml 6-12 saat
 • 4-6 saatte bir serum Ca ölçülmeli
 • Hedef serum Ca = 7-9 mg/dL
 • Dirençli hipokalsemide hipomagnezemi düşün!
 • Aynı zamanda steroid
 • 25 – 100 mgr IV , 4 x 1

 

Hipomagnezemi EKG Bulguları

 • Uzamış PR ve QT
 •  Genişlemiş QRS
 • ST segment depresyonu
 • T dalga inversiyonu özellikle prekordial derivasyonlarda.

Hipomagnezemi; Tedavi

 • Birlikte olabilecek hipokalemi, hipokalsemi, hipofosfatemiyi tespit ve tedavi et!!
 • Hipovolemi varsa tedavi et!!
 • Semptomatik, ciddi ….
 • 2 gr MgSO4 iv 1 saatte
 • 4-6 gr 24 saatte
 • Oral tedavi…50meq=6 gr /gün MgSO4
 • DTR ile takip
 • Hipermagnezemi

SSS depresanı gibi; nöromuskuler aktiviteyi azaltır.

 • n  > 2 meq/L……bulantı (ilk semptom)
 • n  > 3 meq/L……somnolans
 • n  > 4 meq/L……DTR kaybı, kas güçsüzlüğü
 • n  8-12meq/L…..solunum depresyonu
 • n  12-15meq/L…hipotansiyon, kalp bloğu, kardiak arrest

Hipermagnezemi; Tedavi

 • Mg alımını kes!
 • Böbrek yetmezliği yoksa iv SF+furosemid
 • Semptomatik ise ;10 ml % 10 Caglukonat 5 ml % 10 CaCl
 • 5-10 dakikada infüzyon Mg’un etkilerini antagonize eder.
 • Böbrek yetmezlikli hastalar Mg azaltılmış dializatla diyalizden fayda görürler.

1 Comment

 1. Tşkr ederiz

Yorumlara kapalı