Hepatorenal Sendrom

Hepatorenal Sendrom

- Bölüm: Dahili Aciller
1995
Hepatorenal Sendrom için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Hepatorenal Sendrom

Tanı için major kriterlerin hepsinin bulunması gereklidir, ilave kriterlerm tanıyı destekler

1. Major kriterler

  •  GFR düşüklüğü (Serum kreatinin 1.5 mg/dl üzerinde veya kreatinin klirensi 40 ml/dk’ın altında),
  •  Şok bulgularının, altta yatan bakteriyel enfeksiyonun, sıvı kaybının ve nefrotoksik tedavi kullanımının olmaması,
  • • Diüretik tedavinin sonlandırılmasından veya plazma volüm desteğinden (1.5 L) sonra renal fonksiyonlarda düzelme olmaması (Serum kreatinin
  • 1.5 mg/dl üzerinde veya kreatinin klirensi 40 ml/ dk’ın altında devam etmesi),
  • Proteinürinin 500 mg/gün altında olması ve ultrasonografide obstrüktif veya renal parankimal hastalık bulgusunun olmamasıdır.

2. İlave Kriterler

  • İdrar volümü 500 ml/günün altında olması,
  •  İdrar Na < 10 mEq/L altında olması,
  •  İdrar osm.> plasma osm.den fazla olması,
  •  İdrar sedimentinin büyük büyütmesinde her sahada 50’den az eritrosit olması,
  •  Serum Na< 130 mEq/L’nin altında olmasıdır