KOAH Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

KOAH Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

- Bölüm: Dahili Aciller
4594
KOAH Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

KOAH Atak Nedenleri

 • Trakeobronsial enfeksiyonlar
 • Hava kirliligi
 • Pnömoni
 • Pulmoner emboli
 • Pnömotoraks
 • Gögüs travması
 • Sedatifler, narkotikler ve beta-blokerlerin asırı dozda kullanılması
 • Sag ve/veya sol kalp yetmezligi veya aritmiler
 • Metabolik hastalıklar (diabet, elektrolit bozuklugu, vs.)
 • Beslenme bozuklugu
 • Solunum kas yorgunlugu
 • Diger hastalıklar (gastrointestinal kanama, vs.)
 • Düzensiz tedavi
 • Uygunsuz oksijen tedavisi 

PA Akciğer Grafisinde KOAH Bulguları

 • Diaframda düzlesme ve aşağı inme
 • Damla kalbi
 • Damar gölgelerinde azalma
 • Kalp gölgesi altında havalı akciger dokusu
 • Lateral grafide retrosternal havalı alanın genislemesi
 • Ap çapta artış

KOAH atak semptomları

 • Nefes darlıgında artma
 • Gögüste sıkısma hissi
 • Öksürük ve balgam
 • Balgam miktarında artma, pürülan vasıf kazanmasıdır

Oskültasyon

 • Solunum sesleri derinden gelebilir
 • Ekspirasyon süresi uzar (> 6 saniye)
 • Rhonküs ve hısıltılı solunum duyulabilir

 

KOAH Acil sevis tedavisi hedefi

 • Doku oksijenizasyounu düzeltilmeli
 • Reversible bronko spazmı tdavisi
 • Altta yatan nedeni tedavi edilmelidir.

 
KOAH Bronkodilatör Tedavisi

 • Hafif: gerektiğinde B2
 • Orta: iprotropim+B2/teofilin/steroid
 • Agır: B2+ iprotropim+teofilin/steroid/antibiyotik

Tedavi Kanıtları

 • KOAH semptomlarınıngiderilmesinde temel ilaç inhaler B2 agonistlerdir KANIT  A
 • B2 agonistler antikolinerjik ve metil ksantinle kombine veya tek kullanılır
 • Uzun etkili B2 agonistler kısa etkililere göre daha etkin ve kolay kullanıma sahiptir KANIT  A
 • Kopenhag çalışması inhale steroidlerin KOAH alevlenmelerine ve semptomlarına bir etkisi kanıtlanamamıştır.
 • Sigara içen hafif KOAH lılarda inhale steroidlerin hafif anlamsız etkisi görülmüş
 • Orta ve ağır KOAH lılarda inhale steroidler klinik düzelmeye sebep olur
 • Uzun etkili B2 agonistler ve inhale steroidlerin kombinasyonu etkili bir tedavidir
 • İnhale  steroidler FEV1<%50 olan orta ve ağır sık atak geçiren KOAH’lı hastalarda Yararlıdır KANIT  A
 • Triotropium: B2 agonist ihtiyacı azaltır dispneyi, alevlenmeyi azaltır yaşam kalitesini arttırır.
 • Teofilin Ac kapasitesini,semptomları atak sıklığını azaltır mukosiliyer aktiviteyi ve kas aktivitesini iyileştirir

 
KOAH steroid tedavisi
Düzenli kortikosteroid inhaler kullanması, kortikosteroid tedavisi ile spirometre cevabı alınan Po2 <50 veya antibiyotik tedavisi alan hastalar
KOAH 02 tedavisi Endikasyonları

 • P02<55 mmhg
 • Sat <%88
 • Pa O2 56-88 + pulmoner HT,polistemi varsa

 

Hava solurken PaO2 (mmHg) (l/dk) FiO2 (%) Nazal kanülle O2 akımı
50 24 1
45 28 2
40 32 3
35 35 4

 
KOAH atak insidansını azaltan faktörler

 • Grip asısı
 • Pnömokok asısı
 • Düzenli uzun etkili bronkodilatörler
 • Düzenli inhale steroit
 • Mukolitik, antioksidan
 • Antibiyotik kullanımı
 • Pulmoner rehabilitasyon

Önemli Noktalar

 • Koah alevlenme progresif hipoksemi ile beraberdir.
 • Hipoksemi bulguları: taşipne taşikardi, sistemik hiper tansiyon mental durum değişikliğidir.
 • Koah hastalığını erken döneminde AKG da hafif orta hipoksemi ve normokarbi  varken hastalık ilerledikçe hipoksemi artar ve hiperkarbi ortaya çıkar
 • AKG akut atak, egzersiz ve ukuda yanlış sonuç verir.
 • B2 +antikolinerjikler beraber daha iyi sonuç verir.

 

KOAH Akut Alevlenmesinde Hastanede Değerlendirme (YATIŞ) veya Tedavi Endikasyonları

 •  Semptomların yoğunluğunda belirgin artış (ani gelişen istirahat dispnesi gibi)
 •  Zeminde şiddetli KOAH varlığı
 •  Yeni fizik muayene bulgularının ortaya çıkışı (örn: siyanoz, periferik ödem)
 •  Başlangıç tıbbi tedaviye yanıtsızlık
 •  Önemli ek hastalıkların varlığı
 •  Yeni oluşan aritmiler
 •  Tanıda kuşku
 •  İleri yaş
 •  Yetersiz ev desteği
 • Yerel olanaklar dikkate alınmalı.

KOAH Akut Alevlenmesinde Yoğun Bakım Tedavisi Endikasyonları

 • Başlangıç acil tedaviye yetersiz yanıt veren ağır dispne varlığı
 • Konfüzyon, letarji, koma
 • Ek oksijen ve NIPPV’ye rağmen inatçı ya da kötüleşen
 • Hipoksemi (PaO2<50 mmHg) ve/veya
 • Ağır/kötüleşen hiperkapni (PaCO2>70 mmHg) ve/veya
 • Ağır/kötüleşen solunumsal asidoz (pH< 7.30)

 
 

 

KOAH  NIMV Endikasyonları

Seçim kriterleri (en az 2’si bulunmalı)

 • Yardımcı solunum kaslarının kullanımı ve paradoksal abdomen hareketleriyle birlikte orta ya da ağır dispne
 • Orta-ağır asidoz (pH 7.30-7.35) ve hiperkapni (PaCO2 45-60 mmHg)
 • Solunum sayısı > 25 /dk

KOAH  NIMV Dışlama kriterleri (herhangi biri olabilir)

 • Solunum arresti
 • Kardiovasküler stabilitede bozukluk (hipotansiyon, artimi, miyokard enfarktüsü)
 • Somnolans, mental durumda bozukluk, koopeasyon bozukluğu
 • Yüksek aspirasyon riski, yapışkan ya da bol sekresyon
 • Yakın zamanda geçirilmiş fasiyal ya da gastrointestinal cerrahi
 • Kraniofasiyal travma, yerleşik nazofaringeal anormallikler
 • Aşırı şişmanlık

 

Invaziv Mekanik Ventilasyon için Uygulama Kriterleri

 • Yardımcı solunum kaslarını ve paradoksal batın hareketleriyle birlikte ağır dispne
 • Solunum sayısı > 35 /dk
 • Hayatı tehdit eden hipoksemi (PaO2<40 mmHg) ya da PaO2/FiO2 <200 mmHg)
 • Ağır asidoz (pH < 7.25) ve hiperkapni (PaCO2 > 60 mmHg)
 • Solunum arresti
 • Kardiovasküler komplikasyonlar (hipotansiyon, şok, kalp yetmezliği)
 • Somnolans, mental durumun bozulması
 • Diğer durumlar (metabolik bozukluk, sepsis, pnömoni, pulmoner emboli, barotravma, aşırı plevral effüzyon)
 • NIPPV başarısızlığı

FiO2: İnspire alınan kuru havadaki oksijenin oransal konsantrasyonudur.

 

KOAH Akut atakta taburcu etme kriterleri
• İnhale ß2-agonist tedavisine 4 saatten daha uzun süre gereksinim duyulmaması
• Atak öncesi yürüyebilen hastanın tedaviden sonra odanın bir başından öbür başına yürüyebilmesi
• Yemek yiyebilmesi ve nefes darlığı nedeniyle uykudan sık sık uyanmamas›
• Parenteral tedavi kesildikten sonra 12-24 saat içinde klinik stabil olması
• Arteriyel kan gazlarının son 12-24 saat içinde stabil olması
• Hastanın veya hastaya evinde bakacak kişilerin ilaçları hatasız olarak kullanmayı öğrenmiş olması
• Hastanın, ailesinin ve hekimin, hastanın evde başarıyla tedavi edilebileceğinden emin olması