İleri Kardiyak Yaşam Desteği Algoritması

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Algoritması

- Bölüm: Resusitasyon
2902
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Algoritması için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Algoritması

  KPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon)

Basit İKYD Algoritması ve Yeni Algoritma
Geleneksel ACLS Kardiyak Arest Algoritması yüksek kalite KPR (yeterli hızda ve derinlikte göğüs basısı sağlanması, her bir göğüs basısı sonrası göğüsün tam olarak geri dönmesine izin verilmesi, en az kesinti ile göğüs basısı yapılması ve fazla ventilasyondan sakınılmasını içeren) ve ACLS eylemleri, ‘KPR’nin kesintisiz periyotları’ anlayışı etrafında organize edilmesi gerektiğini vurgulamak için basitleştirildi ve döngüseleştirildi. Yeni bir dairesel algoritma ayrıca tanımlandı.
Dolaşım sağlanır sağlanmaz, arteriyel oksihemoglobin saturasyonu monitörize edilmelidir.
Uygun ekipman hazır olduğu zaman arteriyel oksijen saturasyonunu ≥%94 sağlamak üzere oksijen miktarını titre etmek uygun olabilir.
Eğer uygun ekipman hazırlanırsa, ROSC sağlanır sağlanmaz inspire edilen oksijen fraksiyonu (FİO2) arteriyel oksihemoglogin saturasyonu ≥%94 olacak şekilde minimum konsantrasyona ayarlanmalıdır. Burada amaç yeterli oksijen dağıtımını sağlarken hHiperoksiden kacınmaktır. %100 oksihemoglobin saturasyonu PaO2’nin yaklaşık olarak 80 ile 500 mmHg arasındaki herhangi bir değerine denk gelmekte olduğundan, genel olarak saturasyonu ≥%94 olacak şekilde devam edilmesini sağlayarak, saturasyon değeri %100 olan FiO2’nin azaltılması uygundur.
Nedeni: Gerçekte oksihemoglobin saturasyonunu mümkünse %94 ile 99 arasında tutulmalıdır. ‘ACLS Task Force of the 2010 International Consensus on CPR and ECC Science With Treatment Recommendations’2,3 bir özgün weaning protokolu önerecek yeterli kanıt bulmamasına rağmen, yakın bir çalışma 5 ROSC sonrası hiperoksijeneminin zararlı etkilerini rapor etti.
Yukarıda bildirildiği gibi, %100 oksijen saturasyonu PaO2 için yaklaşık olarak 80 ile 500 mmHg arasında bir değere denk gelmektedir. ACLS ve PALS uzman görüş birliğine göre eğer uygun ekipman hazırlanırsa, oksihemoglobin saturasyon monitorizasyonu temelinde saturasyonu ≥%94 ama <%100 olmasını sağlayacak şekilde inspire edilen oksijen titre edilmesi uygundur.
Basit İKYD Algoritması Basamakları
1. ROSC sonrası kardiyopulmoner fonksiyonları ve vital organ perfüzyonunu optimize et
2. Kardiyak arest sonrası kapsamlı tedavi bakım sistemi olan uygun hastane veya kritik bakım ünitesine transport/transfer et
3. ACS ve diğer geri döndürülebilir sebepleri tanımla ve tedavi et
4. Nörolojik iyileşmeyi optimize etmek için sıcaklığı kontrol et
5. Çoklu organ disfonksiyonu için tedarikli ol, tedavi et ve önle.
Bu fazla ventilasyondan ve hiperoksiden kaçınmayı içerir. Kardiyak arest sonrası hasta için birleşik tedavi stratejisinin birincil amacı normal veya normale yakın fonksiyonel duruma geri donmek için geniş terapotik planın deneyimli multidisipliner ortamda surekli verilmesidir.

AKS şüphesi olan hastalar: koroner anjiografi ve girişimsel reperfuzyon kapasitesi (Primer PCI) ve multiorgan disfonksiyonunu monitorize etme noktasında deneyimli ve hipotermi dahil kardiyak arest sonrası tedaviyi zamanında başlayabilecek multidisipliner takıma sahip bir kuruluşa triaj edilmelidir.
Fonksiyonel sonucu iyileştirme üzerine yenilenen odak ile, nörolojik bakı hayatta kalanların rutin değerlendirilmesinde bir anahtar bileşendir. Nöbet gibi potansiyel olarak tedavi edilebilir nörolojik bozuklukların erken tanınması önemlidir.
Nöbet tanısı, özellikle hipotermi ve nöromusküler blokorlerin kullanıldığı bir senaryo içinde, zor olabilir ve elektroensefalografik monitorizasyon bu hasta grubu için önemli bir tanı aracı haline gelmiştir.
Hipotermi senaryosu içinde prognostik değerlendirme değişmektedir ve bu hasta grubunda nörolojik değerlendirme noktasında yetişmiş uzmanlar ve uygun prognostik araclar hastalar, sağlık bakımı verenler ve aileler için gereklidir.
Kardiyak Arest Sonrası Bakımın Başlangıç ve Sonraki Anahtar Amaçları:
İKYD Özel Resüssitasyon Durumları: On beş özel kardiyak arest durumu şimdi özgün tedavi önerilerine sahiptir. Özetlenen bu durumlar astma, anafilaksi, gebelik, morbid obesite (yeni), pulmoner emboli (yeni), elektrolit imbalansı, toksik madde injesyonu, travma, aksidental hipotermi, cığ (yeni), boğulma, elektirik şok/yıldırım carpması, PCI (yeni), kardiyak tamponat (yeni) ve kardiyak cerrahi (yeni).
Özel durumlarda kardiyak arest normal BLS veya ACLS sırasında sağlananların ötesinde özel tedaviler ve prosedürler gerektirebilir. Bu durumlar sık olarak karşımıza çıkmadığından tedavileri kıyaslamak için randomize klinik çalışmalar yapmak zordur.
Sonuç olarak, bu nadir durumlar klinik görüş birliği ve sınırlı kanıttan çıkan sonuçları kullanarak, temelin ötesine gitmek için deneyimli sağlık çalışanları gerektirir.

AKS olan hastalar için tedavide birincil amaçlar daha önceki CPR ve ECC için AHA Kılavuzları ve AHA/ American College of Cardiology Kılavuzları ile uyum içindedir ve şunları içerir:

  • Akut myokardiyal enfarktusu olan hastalarda gercekleşen myokart nekrozu miktarını azaltmak, böylece sol ventrikuler fonksiyonunu korumak, kalp yetmezliğini önlemek, ve diğer kardiyovaskuler komplikasyonları sınırlamak.
  • Major olumsuz kardiyak olayları önlemek: ölüm, ölümcül olmayan myokart enfarktüsü, ve acil revaskülarizasyon ihtiyacı.
  •  VF, nabızsız VT, stabil olmayan VT, stabil olmayan taşikardi ve semptomatik bradikardi gibi AKS nin akut ve hayatı tehdit edici komplikasyonlarını tedavi etmek.

Bu içerik içinde, bakımın birçok önemli stratejisi ve bileşenleri tanımlandı.
aspirator