Fournier Gangreni (Nekrotizan Fasiit)

Fournier Gangreni (Nekrotizan Fasiit)

- Bölüm: Dahili Aciller
3250
Fournier Gangreni (Nekrotizan Fasiit) için yorumlar kapalı

‘Ben kural koymam Nick’

Sharon Stone

Tanım

 • Genital, perianal ve perineal bölgenin polimikrobiyal nekrotizan fasiit’i olarak bilinir

Patogenez

 • Yüzeyel ve derin dokularda nekroz
 • Arterlerin fibrinoid koagülasyonu
 • Polimorfonüklear hücre infiltrasyonu
 • Doku invazyonu yapan mikro-orgonizma migrasyonu
 • Enfeksiyon şiddeti: 1) Konağın direncine, 2) Organizmanın virülansına bağlıdır

Ajanlar

 • Streptokoklar
 • Stafilokoklar
 • Enterobakterler
 • Anaerobik organizmalar
 • Funguslar

Nedenler

 • Künt göğüs travması
 • Yüzeyel yumuşak doku zedelenmesi
 • Genital piercing
 • Penil kokain enjeksiyonu
 • Üreteral cerrahi girişimler
 • Prostetik penil girişim
 • İntramüsküler enjeksiyon
 • Radyasyon (Prostat kanseri)

Predispoze Faktörler

 • Diyabetes Mellitus (%60 olguda)
 • Obezite
 • Alkolizim
 • Siroz
 • Ileri yaş
 • Pelvisin vasküler hastalığı
 • Malignansi
 • Sistemik Lupus
 • Crohn Hastalığı
 • HIV enfeksiyonu
 • Malnütrisyon
 • Uzun kortikosteroid tedavi

Kötü Prognoz Belirtileri

 • Vücut ısısı > 38.3 ©
 • Nabız > 90 /dk
 • Solunum sayısı > 30 /dk
 • Beyaz küre > 15×103 / uL
 • Hematokrit < 30 %
 • Serum sodyum > 153 mEq/L
 • Serum kreatinin > 2 mg/dl
 • Serum bikarbonat < 15 mEq/L
 • Görüntüleme (Nekrotik alan)

 

Öykü

 • Prodrom belirtileri ( ateş ve halsizlik) 2-7 gün sürebilir
 • Genital ağrı ve kaşıntı ile devam eder
 • Progresif eritem
 • Subkutan krepitasyon
 • Gangren

Ayırıcı Tanı

 • Testis fraktürü
 • Testis hematomu
 • Testis absesi
 • Skrotal abse
 • Vaskülit
 • Warfarin gangrenozum
 • Poliarteritis nodosa
 • Wegener granülomatozu

Tetkikler

 • Hemogram
 • Arteriyal kan gazı
 • Kan ve idrar kültürü
 • DIC paneli
 • Abse veya açık yara kültürü
 • Pelvik tomografi
 • Pelvik ultrasonografi
 • Pelvik MR
 • Biyopsi
 • Histoloji: Yüzeyel ve derin dokularda nekroz, arterlerde fibrinoid tromboz, polimikrobiyal infiltrasyon, doku invazyonu

Tedavi

 • Antibiyotik (Vankomisin, Ampisilin-Sulbaktam, Tikarsilin-Klavulinat, Piperasilin-Tazobaktam, Gentamisin, Metranidazol, Klindamisin)
 • Difteri ve tetanoz toksoidi
 • Cerrahi
 • Hiperbarik oksijen tedavi

   Elinden Tutulacak Bilgi

 • Mortalitesi yüksek
 • Çoklu ajan enfeksiyonu
 • Tedavide geniş spekturumlu antibiyoterapi
 • Cerrahi tedavi nekrotik dokunun alınması için gereklidir
 • Tetanoz profilaksisi
 • Ateş yüksekliği olan diyabetik  hastalarda akla getir
 • Sarışınlardan uzak dur

Çıtırtı

 1. Ekelius L, Björkman H, Kalin M, Fohlman J. Fournier’s gangrene after genital piercing. Scand J Infect Dis. 2004;36(8):610-2.
 2. Kovacs LH, Kloeppel M, Papadopulos NA, et al. Necrotizing fasciitis. Ann Plast Surg. Dec 2001;47(6):680-2.