Fenitoin

Fenitoin

- Bölüm: İlaçlar
6974
Fenitoin için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Fenitoin

Farmasötik Şekilleri: 50 mg/mL ve 250 mg/mL fenitoin sodyum içeren enjeksiyonluk solüsyonlar, 100 mg fenitoin sodyum içeren kapsül ve tabletler mevcuttur.

Kullanıldığı Durumlar:

• Tonik-klonik (grand mal) tipte status epileptikus
• Beyin cerrahisi ve/veya ağır kafa travması sırasında ya da sonrasında konvülsiyonların önlenmesi ve tedavisi (kanıta dayalı değildir)
• Migren, trigeminal nevralji ve psikoz tedavisi
• Dijital glikozidleriyle zehirlenmeye bağlı ritim bozukluklarının tedavisi
Kullanılmaması Gereken Durumlar
• Trisiklik antidepresanlara bağlı konvülsiyon tedavisinde kardiyotoksik etkiyi artırabileceğinden kullanılmamalıdır.
• Fenitoin ya da diğer hidantoinlere bilinen aşırı duyarlılık
• Fenitoinin ventrikül otomatisitesi üzerindeki etkisi nedeniyle sinüs bradikardisi, sino-atriyal blok, ikinci ve üçüncü derece atriyum ventrikül bloğu ve Adams- Stokes Sendromu olan hastalar

Yan Etkileracil_ilaclar

• Merkezi sinir sistemi baskılanması
• Ven içine hızlı verilmesi (yetişkinde 50 mg/dakika, çocukta 1 mg/kg/dakikadan daha hızlı) sonucu hipotansiyon, atriyum ventrikül bloğu ve kardiyovasküler kollaps
• Nistagmus, ataksi, konuşmada güçlük, koordinasyon azalması ve mental konfüzyon, baş dönmesi, uykusuzluk ve baş ağrısı
• Ven içine verilen fenitoinin damar dışına çıkmasıyla ya da çıkış olmadan bölgesel inflamasyon, duyarlılık, nekroz ve deride dökülme

Gebelikte Kullanımı:

Gebede kronik kullanımı konjenital anomali oluşumuyla ilişkilendirilmiştir. Ciddi bulguları olan gebede akut ve kısa süreli kullanılabilir.

İlaç ve Laboratuvar Etkileşimleri

• Akut kullanımında etkileştiği ilaç yoktur.
• Kronik kullanımı sırasında çok sayıda ilaçla etkileşir.

Doz ve Veriliş Yolu

  • Fenitoin Glukoz içeren hiçbir sıvı ile karıştırılmamalıdır.
  • 2’ve 3′ AV bloklu hastada verilmez.
  • İlaç infüzyonu süresince mutlaka kardiyak artmi açısından monitörize edilmelidir.

İntra venöz: Yükleme dozu (15-20 mg/kg, yetişkinde 50 mg/dakika’yı, çocukta 1 mg/ kg/dakikayı aşmayacak biçimde) 50-150 mL serum fizyolojik içinde verilir. yükleme dozundan 6 saat sonra oral doza geçilir.
Ağız yoluyla: Ven içine uygulandıktan sonra ağız yoluyla 5 mg/kg/gün, günde 1-2 kez verilir.