Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

- Bölüm: Ortopedik Aciller
3830
Karpal Tünel Sendromu için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

median sinirMedian sinirin sıkışması ile oluşan karpal tünel sendromu, gergin transvers karpal ligamanlar ile çevri­li sinirin sıkışması ile oluşur. Herhangi bir du­rumda karpal tünelin şişmesine bağlı, median sinire bası uygulanır; bu­nun sonucunda işaret parmağı, üçüncü parmak, yüzük parmağın radi­al tarafına, ve baş parmağın palmar yüzünde duyu kaybı meydana ge­lir. Ağrı aynı zamanda proksimal olarak önkol ve omuza da yansıyabi­lir.
Hasta geceleyin; elinde yanıcı bir ağrı ve hissizlik ile uyandığını, bu ağrının araba sürerken ve uzun süre el bileğini fleksiyonda tuttuğunda da devam ettiğini söyler.
El bileğine olan doğrudan travma semptomları alevlendirir, daha geçerli olan bir senaryo ise, hasta el bileğini sürekli fleksiyon ve ekstansiyonda kullandığını söyler ve bunun sonucunda karpal tünelde ödem oluşur. Ödem oluşturan; gebelik ve konjestif kalp yetmezliği gibi du­rumlar, semptomları alevlendirir ve karpal tünel sendromu için hazırla­yıcı faktördür. Diğer buna bağlı durumlar; renal hastalıklar, diyabet, hipotiroidizm ve romatoid artrittir.

Karpal Tünel Sendromu Tanısı;

Median sinirin dağılım alanında ağrı ve parastezi ile konulur, aynı zamanda bu durum elektrotanısal testler ile doğrulanabilir.
Tinel işareti tanıyı destekler ve median sinire bileğin volar yüzünde hafifçe vurmak sure­tiyle yapılır. Pozitif bulgusunda parestezi oluşur, işaret ve üçüncü par­mağa uzanır.

Phalen Testi
Phalen Testi
 Falen(Phalen) testi  (%50) duyarlı ve (%75)özgündür ; bu da el bileğini maksimum fleksiyonda yaklaşık bir dakika tutarak yapılır. Pozitif test bulgusunda karıncalanma ve hissizliğin median sinirin dağı­lım alanında oluşur. Bu testlerin faydası araştırılmıştır; her ikisi de yan­lış pozitif ve yanlış negatif sonuçlara sahiptir.
Tedavi:

  • El bileğini doğal pozisyonda tutmak için el bileği ateli ve NSAİ ilaçlar gerekir.
  • Median sinir motor kusurunda acil el cerrahisi konsültasyonu istenmeli­dir.
  • Tekrarlayan semptomlar serbestleştirme cerrahisi açısından el cerrahı ile görüşmeyi gerektirir.