Atraküryum

Atraküryum

- Bölüm: İlaçlar
3342
Atraküryum için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
Coprinus Atramentarius

Atraküryum 
(Tracrium®) Bir ampul 25 mg (10 mg/mL) atrakuryum besilat içerir

  1. 0.5 mg/kg nöro musküler blokaj dozu.
  2. 2-3 dk’da etkisi başlar
  3. 25-45 dk da pik değerine ulaşır.
  4. hipoTansif hastalarda infüzyon yavaş yapılmalıdır.

Atraküryum ester bağlarının spontan hidrolizi ile yıkıma uğrar.
Metaboliti olan Ladanozin yavaş elimine olur 150dk. yüksek doz alımlarda konvülyona sebep olabilir.
Atraküryum ester bağlarının hidrolizi ile spontan olarak yıkıma uğrar (Hoffman eliminasyonu). Metabolitlerinin nöromusküler bloker etkisi yoktur. Ancak, spontan yıkım sonucu oluşan metaboliti olan ladanozin, karaciğerde yavaş metabolize olur, bu nedenle eliminasyon yarılanma ömrü uzundur (150 dakika), kan beyin bariyerini geçer ve yüksek konsantrasyonları konvulsiyon oluşturabilir.
Atracurium ‘a da artmış duyarlılık görülebilir. Atracurium , arteriyel kan basıncı düşmelerine çok hassas olan hastalarda (örn. hipovolemik hastalarda), 60 saniyeden daha uzun bir sürede uygulanmalıdır. Yüksek pH’da inaktive olduğu için, tiyopenton veya herhangi bir alkali ajan ile birlikte aynı şırıngada karıştırılmamalıdır.
Malign hipertermiye duyarlı hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, Atracurium ‘un bu sendromun oluşmasını kolaylaştırıcı etki göstermediği saptanmıştır. Diğer non-depolarizan nöromüsküler blokerlerde olduğu gibi yanıklı hastalarda direnç gelişebilir. Bu hastalarda yanıktan beri geçen süre ve yanığın büyüklüğüne göre doz artırılması gerekebilir.
Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Diğer bütün nöromüsküler bloker ajanlarda olduğu gibi Tracrium hamilelikte anneye beklenen yararları fetüs üzerine muhtemel risklerinden fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır. Atracurium  sezaryen ameliyatlarında kas gevşemesini sürdürmek için uygundur çünkü atrakuryum önerilen dozları takiben plasentadan klinik açıdan anlamlı miktarda geçmez. Atracurium ‘un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.