Uzun QT Aralığı ( Long QT Sendromu )

Uzun QT Aralığı ( Long QT Sendromu )

- Bölüm: Kardiyak Aciller
5547
Uzun QT Aralığı ( Long QT Sendromu ) için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

QT Aralığı

Ventriküllerin depolarizasyonu ve repolarizasyonu için geçen toplam süreyi içine alır. QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının bitimine kadar olan zamanın ölçümüyle belirlenir. Normal QT aralığı değerleri yaş, cinsiyet ve kalp hızıyla değişkenlik gösterir. Kalp hızına göre düzeltilmiş QT aralığı, QT uzaklığının RR aralığı (sn)’nin kareköküne bölünmesiyle hesaplanır. Düzeltilmiş QT aralığının (QTc) üst sınırı 0.44’tür.
QT aralığını değerlendirmek için daha basit bir yöntem, QT aralığının üst sınırını 70/dakikalık kalp hızı için 0.40 sn olarak kabul edip kalp hızında her 10/dakikalık artış için bu rakamdan 0.02 sn eksiltmek
ve her 10/dakikalık azalma için 0.02 sn artırmaktır. Buna göre, örneğin 90/dakikalık kalp hızında
QT’nin üst sınırı 0.36 sn, 60/dakikalık kalp hızında ise 0.42 sn’dir.
 

Uzun QT Aralığı

Konjenital formunda kalp kası hücresindeki iyon hareketini düzenleyen kanal genlerinde mutasyon söz konusudur. Kalp kası hücresinin iyon hareketlerindeki K ve Na değişiklikler sonucu aksiyon potansiyeli genişlemekte ve kalp kası hücresinin repolarizasyonu uzamaktadır.
Uzun QT senkop atakları, hatta ani ölüm ile karakterize bir hastalıktır. Ventriküler aritmiler için bir risk faktörüdür. QT aralığı ventriküler miyokardın elektriksel aktivasyon ve istirahat sürelerini verir :kalp hızı ile ters orantılı olarak değişir.

QTc Düzeltilmiş QT Aralığı (QTc)

QT aralığı, yaş ve cinsiyete göre farklı  zaman uzunlukları tanımlanmıştır . Bu değerleri standart hale getirilmesi gerekir. Bu standardizasyon Bazett formülü ile sağlanır. Bazett formülü; (QT(sn)/√RR(sn)) 
Anlamlı QTc uzaması: QTc değerinin kadınlarda 470 milisaniye ve erkeklerde 450 milisaniyeden uzun olması olarak tanımlanmıştır. Bazı uzmanlar 500 milisaniyelik QTc değerini ventriküler taşiaritminin  riskin sınırı olarak önermişlerdir.

QT Dispersiyonu (QTd)

EKG’deki derivasyonlarda en uzun ve en kısaQT aralalığı arasındaki farka denir .
 
Artmş QT dispersiyonu ; ventriküler repolarizasyonun değişkenliğindeki ileri derecede farklılığı göstergesidir, Aritmi için gerçek bir risktir ve ani ölüm riski taşır.
 
QT dispersiyonu  100 milisaniyeden daha fazla olan değerleri veya baz değere göre %100’lük artış anormal kabuledilir.
(QTd = QT max-QT min)

Çentikli T’ler ve U dalgaları:

T dalgasından sonra EKG izoelektrik hatta ulasıyorsa, 2. dalga U dalgası olarak degerlendirilir, ulasmıyorsa U dalgası olarak degerlendirilir. T’den sonra gelen U dalgası T dalgasından %50 daha büyükse ölçüme dahil edilir. Çentikli T dalgaları da ölçüme dahil edilir.

QT Aralığını uzatan ilaçlar

 • Amiodaron,
 • Trisiklik antidepresanlar
 • Sotalol,
 • Eritromisin 
 • Terfenadin,
 • Astemizol 
 • Hipokalemi,
 • Hipomagnezemi
 • Sisaprid
 • Probukol 
 • Bepridil’dir.