Pnömotoraks

Pnömotoraks

- Bölüm: Cerrahi Aciller
3104
0
Pulmoner Emboli

Spontan pnö­motoraksının en sık risk faktörü sigaradır. Bunun yanında kronik akciğer hastalığı ve enfeksiyonlar; spontan pnö­motoraksının gelişme olasılığını arttırır.

Primer pnömotoraks

Genellikle subplevral bülün rüptü­re olması sonrasında havanın
plevra arasındaki boşluğa havanın girmesiyle olur. Apikal bleb rüptürü uzun boylu, ince 10-30 yaş erkeklerde sık görülür. 

Sekonder pnömotoraks

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (rüptüre bleb veya bül) sonucu oluşur.

Sekonder Pnemotoraks Sebepleri

 • Astım

 • Kistik fibrozis
 • Tüberküloz
 • Pneumocystis pnömonisi (PCP)
 • Menstruasyon (catamenial pnömotoraks)
 • Interstisyel akciğer hastalığı, örneğin, sarkoidoz, lenfanjiyoleiomiyomatozis (LAM), eozinofilik granülom (Langerhans hücreli histiyositoz, X histiositozis)
 • Tension pneumothorax Tansiyon pnömotoraks
 • Penetran veya künt travma
 • Akciğer enfeksiyonu
 • Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR)
 • Pozitif basınçlı mekanik ventilasyon
 • Travmatik veya iyatrojenikdoppler pnömotoraks
 • Torasentez
 • Plevral biyopsi
 • Perkütan veya transbronşiyal akciğer
 • Santral kateter yerleştirilmesi
 • Pozitif basınçlı mekanik ventilasyon

Pnömotoraks Belirtileri:

Pnömotoraksın semptomları direk olarak büyüklük, gelişim oranı ve altta yatan akciğer hastalığı ile ilişkilidir.
Çoğu hasta; ani başlayan akut plöritik ağrıdan yakınır ve etkilenen bölgede solunum sesleri azalır. Yüksek hacimli pnömotoraks; dispne, taşikardi, hipotansiyon ve hipoksiye neden olur.
Tansiyon pnömotoraksın klinik bulgularında; trakeal deviasyon, hiperrezonans ve hipotansiyon bulunur.

Pnömotoraks Tanı

Standart tanı modalitesi olan PA akci­ğer grafisi sadece %83 sensitiftir.
Ekspirasyonda çekilen grafler, normal PA akciğer grafisinden daha sensitif değildir.
Bt görüntülemesi düz radyografiden daha sensitiftir ve büyük bir bül ile pnömotoraksın arasındaki ayırıcı tanıda yardımcı olur.
Ultrasonografinin sensitivitesi % l00’e yakındır.

Ayırıcı tanıda; kostokondrit, anjina, myokardial
enfarkt, pulmoner embolizm, perikardit, plörezi,
pnömoni ve aort diseksiyonu düşünülmelidir

Tüp torakostomi Endikasyonları

 • Tüp torakostomi ve giriş başarısız aspirasyon, büyük pnömotoraks, tekrarlayan pnömotoraks, şiddetli altta yatan akciğer hastalığı, ve anormal vital bulguları olan hastalarda endikedir.
 • Genel anestezi, mekanik ventilasyon, ya da helikopter taşıma geçiren hastalarda düşünülmelidir.

Tedavi

Tansiyon pnömotoraks, tüp torakostomi ardından hemen iğne torakostomi düşündüren hastalarda endikedir. X-ışınları tedavi öncesi elde edilmemelidir.

 • Stabil olan hastalarda, oksijen 3-10 L / nazal kanül ile dk intraplevral hava artış rezorpsiyonu yardımcı olur.
 • Küçük birincil pnömotoraks hastalar 6 saat boyunca görülebilir ve   tekrar x-ray grafisinde genişleme yoksa cerrahi plk önerilerek taburcu edilir.
 • İğne veya kateter (14 gauge) ile aspire edildikten sonra kateterin hemen çekilerek 6 saatlik gözlem ve artış yoksa takip önerilir. (başarı oranı %37-75)
 • Küçük bir kateter (<14F) veya göğüs tüpü (10-14F) yerleştirilir hastaneye yatırılır.

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.