Pnömoni

Pnömoni

- Bölüm: Dahili Aciller
2386
Pnömoni için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Pnömoni RİSK FAKTÖRLERİ

 • Eşlik eden hastalık
 • KOAH,, bronşektazi, kistik fibroz
 • Diyabet
 • Neoplastik hastalık
 • Karaciğer Hastalığı
 • Konjestif Kalp Yetmezliği
 • Serebrovasküler Hastalık
 • Kronik Böbrek Yetmezliği
 • 65 yaş ve üzeri
 • Aspirasyon şüphesi
 • Alkolizm
 • Malnütrisyon
 • Splenektomi
 • Bakımevinde yaşama
 • Pnömoni geçirme öyküsü (1 yıl içinde

Pnömoni AĞIRLIK FAKTÖRLERİ

Fizik Muayene

 • Solunum sayısı >30/dak,
 • Ateş<35C0 veya >40C0
 • Sistolik KB<90 mmHg
 • Diyastolik KB<60 mmHg
 • Konfüzyon
 • Siyanoz
 • Laboratuvar
 • 30000 < Lökosit < 4000
 • PaO2<60 mmHg,
 • PaCO2>50 mmHg
 • pH<7.35, Sat<%92
 • Na<130 meq/l; BUN>30 mg/dl
 • Radyografik yaygınlık (multilober, kavite, efüzyon, hızlı progresyon)
 • Sepsis bulguları (Metabolik Asidoz; uzamış PT , aPTT; trombositopeni; FDP>1:40)

Pnomoni Yoğun bakıma yatış endikasyonları:

Yoğun bakıma yatış kararı için 1 bir major veya en az 3 minör kriter gereklidir.
MAJOR

 • Mekanik ventilasyon gerektiren ağır solunum yetmezliği  ( PaO2 / FiO2 < 200 mmHg )
 • Vazopressor gereken Septik şok tablosu

MİNÖR

 • Solunum sayısı >30/dak.
 • PaO2 / FIO2 < 250 mmHg
 • Akciğer filminde bilateral veya multilober tutulum, 48 saat içinde opasitede % 50’den fazla artış
 • Konfüzyon ,dezoryantasyon
 • Bun>20
 • Wbc<4.000
 • Plt<100.bin
 • Hipotermi<36
 • Yoğun sıvı yüklemesi gerektiren hipotansiyon

 
 

 •  Anti-Pseudomonas Etkili Beta-Laktamlar
 •  3. kuşak sefalosporin (seftazidim)
 •  4. kuşak sefalosporin (sefepim)
 •  Karbapenemler (imipenem/silastatin, meropenem)
 •  Beta-laktamaz inhibitörlü anti-Pseudomonas ilaçlar (piperasilin/tazobaktam, tikarsilin/klavulanik asid, sefoperazon/sulbaktam)

 
Tedavi Süresi
Ateş düştükten sonra genellikle 1 hafta

 •       Pnömokok pnömonisi                 7-10    gün
 •       Legionella pnömonisi               14-21   gün
 •       Mycoplasma ve C. pneumoniae     10-14   gün
 •     Ağır pnömonilerde                             2-3 hafta

Tedaviye yanıt değerlendirilmesi
Klinik yanıt; ateş, solunum ve hemodinamik parametrelerin monitörizasyonu ile değerlendirilir. Aynı kriterler hastaneden taburcu edilmede de geçerlidir .
-48-72 saat içinde klinik düzelme beklenir
Ateş genellikle  2-4 günde düşer
-Lökosit sayısı 4 güne kadar normale döner
-Fizik muayene bulguları geç kaybolabilir
Radyolojik bulgular daha geç silinir
 
Tedaviye yanıtsızlık nedenleri

 • Komplikasyonlar
 • Uygunsuz antibiyotik kullanımı
 • Hasta uyumsuzluğu
 • İlaç direnci
 • Alışılmadık etkenler (P.carinii, C.burnetti, TB)
 • İmmunsupresyon durumu
 • İnfeksiyon dışı nedenler (tümör, vaskülit …)

Ardışık tedavi
Oral tedaviye geçiş kriterleri

 • 24 saatlik ateşsiz dönem
 • Kliniğin stabilleşmesi
 • Lökosit sayısının normale dönmesi
 • Oral ilaç alınımına engel durumun olmaması

Aynı antibiyotik ile

 • Sefuroksim/sefuroksim aksetil
 • Sefradin
 • Siprofloksasin
 • Amoksisilin-klavulanat
 • Klaritromisin
 • Levofloksasin
 • Moksifloksasin

Farklı antibiyotik ile

 • Sefotaksim/sefuroksim aksetil
 • Sefotaksim / sefiksim
 • Seftazidim/siprofloksasin
 • Seftriakson/sefiksim
 • Ampisilin-sulbaktam/ Amoksisilin-klavulanat