Sağlık personeli İçin Kardiyopulmoner Resusitasyon

Sağlık personeli İçin Kardiyopulmoner Resusitasyon

- Bölüm: Resusitasyon
1891
Sağlık personeli İçin Kardiyopulmoner Resusitasyon için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
CPR

2010 AHA Kılavuzunda yer alan önemli değişiklikler.

 • Kardiyak arrestler ; potansiyel kurtarıcıları şaşırtabilen, kısa sureli nöbet benzeri aktivite veya agonal iç çekmeler gösterebileceğinden dolayı, kardiyak arrestin tanınmasını iyileştirmek için telefon görevlileri kardiyak arrestin bu tarz başvurularını belirleyebilme konusunda özel olarak eğitilmelidirler.
 • Telefon görevlileri, eğitimi olmayan halktan kurtarıcıların ani kardiyak arest olan yetişkinlere Sadece-Eller ile KPR sağlamaları yönünde talimat vermelidirler.
 • Sağlık çalışanlarının yanıtsız ve soluk almayan veya normal solunumu olmayan (Örn. yalnızca iç çekme) yetişkin arrestleri belirler belirlemez acil yanıt sistemini hemen aktive etmeleri için öneriler sadeleştirildi. Sağlık personeli yanıtsızlığı kontrol ederken, kısa bir şekilde solunumun olmadığını veya normal solunum yokluğunu (Örn. solunum olmaması veya yalnızca iç çekme) kontrol eder. Daha sonra acil yanıt sistemini harekete geçirir ve AED araştırır (ya da birini bunun için gönderir). Sağlık çalışanı nabız kontrolü için 10 saniyeden fazla zaman harcamamalıdır ve 10 sn. içinde nabız kesin olarak hissedilmezse; KPR’ye başlanmalı ve uygun olduğunda AED kullanılmalıdır.
 • “Solunum için bak, dinle, hisset” algoritmadan çıkarılmıştır.
 •  Artmış vurgu, yüksek kalitede KPR üzerine oturtulmuştur (yeterli hızda ve derinlikte göğüs basısı sağlanması, her bir göğüs basısı sonrası göğüsün tam olarak geri dönmesine izin verilmesi, en az kesinti ile göğüs basısı yapılması ve fazla ventilasyondan sakınılması)
 • Ventilasyon sırasında krikoid basısı kullanılması genellikle önerilmemektedir.
 • Kurtarıcılar kurtarıcı solukları vermeden önce göğüs basılarını başlatmalıdırlar (A-B-C’den yerine C-A-B). 2 solunum yerine 30 bası ile KPR’ye başlanması ilk bası için daha az gecikmeye neden olur.
 • Bası hızı 100/dk.’dan, en az 100/dk.’ya değiştirildi.
 • Yetişkinler için bası derinliği daha önceki öneri aralığı olan 11/2 – 2 inc (4-5 cm)’den en az 2 inc (yaklaşık 5 cm)’e küçük bir değişiklik yapıldı.
 • Devam eden vurgu, son bası ile şok verilmesi ve şok verilmesi sonrası derhal basıların başlatılması arasındaki zamanın azaltılmasının gerekliliği üzerine oturtuldu.
 • KPR sırasında bir takım çalışması yaklaşımı üzerine artmış bir vurgu bulunmaktadır.

Bu değişiklikler, sağlık çalışanlarının eğitimini basitleştirmek ve kardiyak arest kurbanlarına erken ve yüksek kalitede KPR sağlama gerekliliğine olan vurguyu sürdürmek için tasarlandı. Bu değişiklikler ile ilgili daha fazla bilgi aşağıdadır.
Agonal İç Çekmelerin Telefon Görevlisi Tarafından Ayırt Edilmesi
Kardiyak arrest kurbanları; potansiyel kurtarıcıları şaşırtabilen, kısa sureli nöbet benzeri aktivite veya agonal iç çekme gösterebilir. Kardiyak arestin tanınmasını iyileştirmek ve KPR’nin derhal başlatılmasını sağlamak amacıyla telefon görevlileri kardiyak arrestin bu tarz başvurularını belirleyebilmek üzere özel olarak eğitilmelidirler. Telefon görevlileri; agonal iç çekmesi (Örn; KPR ihtiyacı olanlar) olanlar ile normal solunumu olanve KPR ihtiyacı olmayan kurbanları ayırt etmek amacı ile tanıkların kardiyak aresti tanımalarına yardımcı olmak için yetişkin kurbanının yanıtsızlığı, soluyup solumadığı ve solunumunun normal olup olmadığı hakkında sorular sormalıdır. Halktan kurtarıcılara kurban “solumuyor ya da sadece iç çekme şeklinde soluyor ise” KPR’ye başlaması öğretilmelidir. Sağlık çalışanına kurbanın “solunumu yok ya da normal solunumu yok (Örn. iç çekme)” ise KPR’ye başlaması öğretilmelidir. Böylece sağlık çalışanı acil yanıt sistemini aktive etmeden ve bir AED temin etmeden (ya da bunun için birini göndermeden) önce, kardiyak arresti kontrol etmenin bir parçası olarak kısaca solunumu kontrol eder, sonrasında (hızlıca) nabzı kontrol eder, KPR’ye başlar ve AED kullanır. Birleşik Devletler’de kardiyak arestin bildirilen insidans ve sonuçları arasında dikkate değer bölgesel farklılık olduğunun kanıtları vardır. Bu farklılık, tedavi edilmiş kardiyak arestin her bir örneğinin tam doğru olarak belirlenmesine ve sonuçların ölçülmesine toplumların ve sistemlerin ihtiyacını gösteren daha ileri kanıttır. Bu aynı zamanda pek çok toplumda sağ kalım oranlarını iyileştirmek için ek fırsatlar sunar. Önceki kılavuzlar kardiyak arestin fark edilmesinde yardımcı olacak programların geliştirilmesini önermekteydi. Kılavuzu resusitasyon sistemlerinin gerekli bileşenleri hakkında daha spesifiktir. 2005’ten bu yana yayınlanmış çalışmalar, hastane dışı kardiyak arestlerden, özellikle şoklanabilir ritimlerden, iyileşen sonuç bildirmektedir. Böylece yüksek kalite KPR’nin (yeterli hızda ve derinlikte göğüs basısı sağlanması, her bir göğüs basısı sonrası göğüsün tam olarak geri dönmesine izin verilmesi, en az kesinti ile göğüs basısı yapılması ve fazla ventilasyondan sakınılması) derhal sağlanması üzerine daha güçlü bir vurgu yapılmasının önemi tasdik edildi. Telefon görevlisi, tanıkların kardiyak aresti süratle tanımasına yardımcı olmak için, yetişkin kurbanın cevap yokluğu, yetişkin kurbanın soluyup solumadığını ve gözlenen solunumunun normal olup olmadığını özellikle araştırmalıdır. Telefon görevlisi kardiyak arrest  farkındalığını iyileştirmek için kurtarıcıların agonal iç çekmelerini belirleyebilmesine yardımcı olma konusunda özel olarak eğitilmelidirler. Telefon görevlileri, ayrıca kısa generaliz nöbetlerin kardiyak arestin ilk göstergesi olabileceğinin de farkında olmalıdırlar.
Özetle, profesyonel acil müdahale ekibini harekete geçirmeye ilave olarak telefon görevlisi, muhtemel kardiyak arest hastayı belirlemek için, hastanın yanıtlı olup olmadığı ve normal soluyup solumadığı konusunda acık sorular sormalıdır. Telefon görevlileri, kardiyak arest şüpheli olduğu durumda eğitimi olmayan kurtariçinın KPR’yi başlatmasına yardımcı olmak için Sadece-Eller (yalnız bası) ile KPR talimatlarını sağlamalıdır (aşağıya bakınız).
Telefon Görevlisi KPR Talimatlarını Sağlamalıdır
KPR ve ECC için 2010 AHA Kılavuzu, telefon görevlilerinin normal solunumu ya da solunumu olmayan cevapsız yetişkinlere, eğitimi olmayan halktan kurtarıcılar tarafından Sadece-Eller ile KPR uygulamasını öğretmeleri gerektiğini daha güçlü bicimde vurgulamaktadır. Telefon görevlileri muhtemel asfiksiyal arrest kurbanları için ise geleneksel KPR talimatlarını sağlamalıdırlar.
Ne yazık ki hastane dışı kardiyak arest olan çoğu yetişkin herhangi bir tanık tarafından KPR alamamaktadır. Kurtarıcı tarafından Sadece-Eller (sadece bası) ile KPR; kurtarıcı tarafından KPR uygulanmaması ile karşılaştırıldığında, yetişkinlerde hastane dışı kardiyak arest sonrası sağ kalımını önemli oranda iyileştiriyor.
Halktan kurtarıcılar tarafından tedavi edilen kardiyak arest yetişkinler ile ilgili diğer çalışmalar, Sadece-Eller ile KPR uygulanan kurbanlar ve geleneksel KPR alanlar ile (Örn. kurtarıcı soluklar ile) karşılaştırıldığında, benzer sağ kalım oranları gösterdi. Daha önemlisi telefon görevlileri acısından, eğitimi olmayan kurtarıcılara yetişkin kurbanlar için geleneksel KPR’den ziyade Sadece-Eller ile KPR uygulamalarını öğretmek daha kolaydır. Buna bağlı olarak; kurbanın bir asfiksiyal arrest (Örn. boğulma) olması muhtemel olmadıkça, onlara bunu yapmaları için olan öneri şimdi daha güçlüdür.
Krikoid basınç
Kardiyak ar restte krikoid basısının rutin kullanımı önerilmemektedir.
Krikoid basısı trake ayı arkaya doğru itmek ve özefagusu servikal vertebralara dayayarak sıkıştırmak için kurbanın krikoid kartilajına basınç uygulama tekniğidir. Krikoid basısı mide şişmesini önleyebilir ve balon-maske solunumu esnasında regurjitasyon ve aspirasyon riskini azaltabilir, fakat aynı zamanda solunumu da engelleyebilir.
Yedi randomize çalışma, krikoid basıncın ileri hava yolu yerleştirilmesini geciktirebileceğini ya da engelleyebileceğini ve krikoid bası uygulanmasına rağmen bir miktar aspirasyonun yine de olabileceğini göstermiştir. Ek olarak,
manevranın kullanımı konusunda kurtarıcıları uygun şekilde eğitmek güçtür. Dolayısıyla kardiyak arest sırasında krikoid basıncın rutin kullanımı önerilmemektedir.
 
Acil Yanıt Sisteminin Aktivasyonu
Sağlık çalışanı, hastanın solunumunun olmadığını ya da normal olmadığını belirlemeye çalışırken, cevap acısından kontrol etmelidir. Eğer arrest solumuyor ya da iç çekme tarzında soluyor ise kardiyak arestten şüphelenmelidir.
Sağlık çalışanı kurtarıcı acil cevap sistemini harekete geçirmekte gecikmemelidir ancak eşzamanlı 2 parça bilgi elde etmelidir: kurbanı, yanıt ve solunumu olmaması veya normal solunumu olmaması acısından kontrol etmelidir.
Eğer arrest yanıtsızsa ve hic solumuyor ya da normal solunum yoksa (orn. yalnızca agonal ic çekmeler) acil yanıt sistemini harekete geçirmeli ve  mümkünse bir AED bulmalıdır (ya da birini bunun için göndermelidir). Eğer sağlık çalışanı 10 saniye içinde nabzı hissetmez ise KPR’yi başlatır, uygun olduğunda AED’yi kullanır. . Basılar kalp ve beyine kritik kan akımı ve oksijen ve enerji sunumu temin eder. Bir derinlik aralığı onerildiğinde kafa karışıklığı oluşabilir, dolayısıyla şu anda 1 bası derinliği önerilmektedir.
“Güçlü bas” önerilerine rağmen kurtarıcılar sıklıkla goğse yeterli baskı yapmamaktadırlar. Ayrıca elde edilen bilgiler en az 2 inc olan basıların 11/2 inc olanlardan daha etkin olduğunu öne sürmektedir. Bu nedenle KPR ve ECC için 2010 AHA Kılavuzu yetişkin göğsünün çöktürülmesi için tek bir minimum derinlik onermektedir ve bu bası derinliği eski öneriden daha derindir.