Akut Baş Ağrısına Neden Olan Hastalıklar

Akut Baş Ağrısına Neden Olan Hastalıklar

- Bölüm: Nörolojik Aciller
1815
Akut Baş Ağrısına Neden Olan Hastalıklar için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Subaraknoid kanama

Subaraknoid kanama akut baş ağrılarının yaşamı tehdit eden bir nedenidir. sefal hematomHastalar tipik olarak ani başlangıçlı şiddetli bir baş ağrısı ile gelirler ve çoğu fokal nörolojik belirtilere ilerler. Tanı en iyi BT ya da MRI ile konur. Görüntüleme sonucu negatif olan hastalara lomber ponksiyon önerilmektedir.

İnme

Ani başlangıçlı fokal nörolojik defisit ve tutulan damarla ilişkili semptomlar verir. Klinik Bulgular: Trombotik veya embolik inmeler temel olarak kontr-lateral paralizi ile beraber zonklayıcı olmayan hafif veya orta şiddette baş ağrısı ile birlikte olabilirler.

Menenjit Meningoensefalit

Ateş, baş ağrısı, Ense sertliği Baş ağrısı, konfüzyon saatler veya günler içinde gelişen ense sertliği menenjitin klasik özellikleridir (enfeksiyöz, karsinomatöz veya irritatif [kimyasal]). Bununla beraber hızlı seyir gösteren piyojenik menenjitlerde ateş ve değişken bilinç durumu en önemli geliş belirtileridir. Subakut menenjitli hastalarda (örn.; kriptokoksik, tüberküloz) baş ağrısı erken bir bulgudur ve ense sertliği ve diğer meninjial bulgulardan daha önce gelişir. Menenjite bağlı baş ağrısı sürekli, zonklayıcı ve jeneralize olmasına rağmen oksiput üzerinde en belirgindir. Ağrı başın sallanması, juguler vene kompresyonla ya da intrakranial basıncı artıran diğer manevralarla artar (örn.; öksürme, hapşırma, sandalyede gerinme). Postür değişikliği ile ağrı azalmaz. Ense sertliği ve diğer meninjial irritasyon bulguları dikkatlice aranmalıdır çünkü erken dönemde belirgin olmayabilirler. Eğer menenjit veya meningoensefalitten şüphelenilirse lomber ponksiyon yapılmalıdır ve kan kültürü alınmalıdır. Lomber ponksiyonun göreceli kontrendikasyonları; 1. Papil ödem, 2. Kitle lezyonuna işaret eden fokal nörolojik bulgulardır. Tedavi

A. Antimikrobialler

Bakteriyel menenjitten şüpheleniliyorsa kan ve beyin omurilik sıvısı örnekleri alındıktan hemen sonra antibiyotiklere başlayın. Eğer anatomik çalışmalar için (BT çekimi) lomber ponksiyon gecikecekse, 2 kan kültürü örneği alın ve antibiyotiklere başlayın; lomber ponksiyon yapın ve mümkün olduğunca çabuk beyin omurilik sıvısı örneğini kültüre gönderin. İlaç seçimi klinik koşullar, beyin omurilik sıvısı kültürü ve gram boyama sonuçları temelinde yapılır.

B. Destek Tedavi

Genel destekleyici tedavi acil serviste başlatılmalıdır. Hastanın hava yolunu güvenlik altına alın, yatak kenarlarını yastıkla destekleyin, ajite ya da deliryumdaki hastalar için gerekli önlemleri alın. Nöbet gelişirse antikonvülzan tedaviye başlayın.
Pürülan menenjitlerde eş zamanlı başlatılan kortikosteroid tedavisinin rezidüel işitme azlığı insidansını azalttığı gösterilmiştir.

Lomber Ponksiyon Sonrası Baş Ağrısı

  • Klinik BulgularLomber ponksiyondan sonra başlar.
  • Ayakta durunca ağrı artar.
  • Yatınca ağrı azalır.

Postural baş ağrısı lomber ponksiyon sonrası özellikle de büyük iğne kullanılırsa ortaya çıkabilir. Bu tip baş ağrısı dik dururken en şiddetlidir ve uzanırken neredeyse kaybolur. Baş ağrısının başlangıcı ilk 24-48 saat içindedir ve nadiren daha geç ortaya çıkar. Ağrının yerleşimi bifrontal, oksipital ya da boyun ve omuzların üst kısmında olabilir.
Tedavi: 18-24 saat yatak istirahati, iyi hidrasyon ve analjezikler genellikle etkili tedavidir.
Daha inatçı vakalarda, hastayı ponksiyon yapılan bölgeye epidural kan yaması (ponksiyon bölgesine otolog kanın epidural enjeksiyonu pıhtılaşıp duradaki açıklığı kapatacak ve daha fazla serebrospinal sıvı kaçağını önleyecektir)