Levosimendan Nerede ve Nasıl Kullanılır?

Levosimendan Nerede ve Nasıl Kullanılır?

- Bölüm: İlaçlar
3935
Levosimendan Nerede ve Nasıl Kullanılır? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN
Levosimendan

 Levosimendan 

Simdax®

kalsiyum duyarlaştırıcı ve potasyum kanal açıcı etkisi ile inotropik desteğin gerekli görüldüğü durumlarda akut dekompanse kalp yetmezliğinde ve koroner bypass cerrahisi sonrası destek tedavisinde infüzyon şeklinde 24 saate kadar kullanılır.
Sepsis hastalarında meydana gelen dolaşım şoku ve periferik hipoperfüzyon durumları yüksek mortalite ile giden durumlarda da kullanılır.
Levosimendan myokardiyal kontraktiliteyi artırmasının yanında oksijen tüketimini artırmayarak önemli bir avantaja sahip gibi görünmektedir. Bu durum Levosimendan ile diğer inotropik ajanların karşılaştırıldığı dah avantajlıdır. Bu avantajına rağmen Levosimendanın kritik hastalardaki yararını gösteren veya gösteremeyen yayınlara rastlamak mümkündür.
Diğer kalsiyum hassaslaştırıcılarından farklı olarak sadece sistol başında kalsiyum hassasiyeti yaptığından diastolik fonksiyonlar da korunur.
Hücre içi kalsiyum artışına bağlı hücre zedelenmesine yol açmaz. Sol ve sağ ventrikül fonksiyonlarını iyileştirir.
Kontraktilite artışı ile birlikte vazodilatasyon yapar. Levosimendan uzun etkili bir inodilatördür.levosimendan
Diğer inotropik ajanlardan farklı olarak diyastolik fonksiyonlar üzerine olumsuz etkisi yoktur. Kalp debisi ve atım hacmi artar, pulmoner kapiller “wedge” basıncı ve pulmoner arter basıncı düşer, sistemik ve pulmoner damar direnci azalır, koroner vazodilatasyon oluşur. Levosimendan yüksek afinite ile troponin-C ye bağlanır ve Ca++-troponin C kompleksini stabilize ederek kontraksiyona neden olur. Buradaki afinite, dolayısıyla hassasiyet hücre içi Ca++ konsantrasyonlarıyla pozitif korelasyon gösterir, dolayısıyla Ca++ düzeylerinin düştüğü relaksasyon fazını zayıflatmaz, lusitropiyi bozmaz.Ek olarak ATP duyarlı K+ anallarını açarak koroner vazodilatasyon ve kalpte ön-art yük azalması sağlar. 
Bir levosimendan metaboliti olan OR- 1896’nın yarı ömrü çok uzundur (80 saat). Konvansiyonel inotroplardan farklı olarak oksijen tüketimini, aritmojenik etkiyi ve nörohormonal aktiviteyi arttırmaz. İnotropik etkisinin yanı sıra anti-iskemik etkisi olan ATP bağımlı K+ kanallarını açar. Bu özelliğinden dolayı da iskemik kalp açısından riskli olan konvansiyonel inotroplara üstünlük sağlar.
Levosimendan akut kalp yetmezliğinde yeni bir tedavi alternatifidir. SURVIVE ve REVIVE olarak adlandırılan iki büyük prospektif çalışma devam etmektedir, bu çalışmalardan elde edilecek verilere göre levosimendanın standart tedavi protokollerine girip giremeyeceği belli olabilir[1-2].
Kullanışı 
Seyreltme işlemi %5 glikoz çözeltisi ile yapılır.

  • 0.025 mg/ml infüzyon hazırlamak için, 5 ml Simdax® 2.5 mg/ml konsantre çözelti 500 ml %5 glikoz çözeltisi ile karıştırılır.
  • 0.05 mg/ml infüzyon hazırlamak için 10 ml Simdax® 2.5 mg/ml konsantre çözelti 500 ml %5 glikoz çözeltisi ile karıştırılır.

Tedavinin Dozu ve Süresi
Tedavinin dozu ve süresi her hastanın klinik durumuna ve verdiği cevaba göre ayarlanmalıdır.
Yükleme dozu:  6-12 µg/kg  10 dakikada İ.V. infüzyon ile ile başlanmalı ve İdame dozu:  0.1 µg/kg/dak dozdaki sürekli infüzyon takip etmelidir.
İnfüzyonun başlangıcında hastalara, 6 µg/kg’lık düşük yükleme dozu ile birlikte eş zamanlı IV vazodilatör veya inotroplar ya da her ikisi ile birlikte uygulanması önerilir.
Bu sınırlar içerisindeki yüksek yükleme dozu daha güçlü bir hemodinamik etki oluşturur, ancak yanısıra daha yüksek bir geçici yan etki insidansını da beraberinde getirebilir.
Hastanın yükleme dozuna veya 30-60 dakika içerisinde doz ayarlamasına verdiği cevap değerlendirilmelidir. Eğer cevap aşırı olursa (hipotansiyon, taşikardi) infüzyon hızı 0.05 µg/kg/dak olarak azaltılabilir veya infüzyon kesilebilir.
Eğer başlangıç dozu tolere edilirse ve daha fazla bir hemodinamik etki gerekli görülürse infüzyon hızı 0.2µg/kg/dak olacak şekilde artırılabilir.
Ciddi kronik kalp yetersizliğinin akut dekompansasyonu durumunda tavsiye edilen infüzyon süresi 24 saattir. Simdax® infüzyonunun kesilmesinden sonra herhangi bir tolerans gelişmesi olayı veya rebound fenomeni işareti gözlenmemiştir. Hemodinamik etkiler en az 24 saat devam eder ve 24 saatlik bir infüzyon sonrası 9 güne kadar gözlenebilir.
 

Simdax 0.05mg
0.05 mg/ml’lik Simdax® infüzyon preparatı için doz şeması
 
 
Simdax 0.025mg
0.025 mg/ml’lik Simdax® infüzyon preparatı için doz şeması
 
Yirmidört saatlik infüzyonla kullanılır, infüzyon tamamlandıktan sonraki etkisi yedi güne kadar devam edebilir.
 
 
 
 
 

Levosimendan aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

  • Levosimendan veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet,
  • Ciddi hipotansiyon ve taşikardi,
  • Ventriküle kan dolumunu veya çıkışını ya da her ikisini de etkileyen belirgin mekanik engeller,
  • Ciddi böbrek yetersizliği (kreatinin klerensi < 30 ml/dak) ve ciddi karaciğer yetersizliği,
  • Torsade de pointes geçmişi.

Levosimendan çocuklara ve 18 yaş altındaki gençlere uygulanmamalıdır.
Gebelik Kategorisi D. Gebelerde levosimendan kullanımına ilişkin hiç deneyim yoktur. Hayvan deneyleri üreme üzerinde toksik etkiler göstermiştir. levosimendan gebe kadınlarda sadece anneye olan yararı fetüs için muhtemel risklere üstün geliyorsa kullanılmalıdır.
Laktasyon; Levosimendan’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Doz Aşımı

Simdax®’ın doz aşımı hipotansiyon ve taşikardiye sebep olur. Simdax® ile yürütülen klinik çalışmalarda, hipotansiyon vazopressör ajanlarla (örn. konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda dopamin ve kalp ameliyatı geçiren hastalarda adrenalin) başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Kalp dolum basıncındaki aşırı düşme Simdax®’a olan cevabı sınırlayabilir ve parenteral sıvılarla tedavi edilebilir. Yüksek dozlar (0.4µg/kg/dak veya üzeri) ve 24 saati aşan infüzyonlar kalp atım hızını artırır ve bazı durumlarda QTc aralığının uzamasına yol açar. Simdax® doz-aşımı durumunda sürekli EKG gözlemi, serum elektrolitlerinin sıklıkla ölçümü ve invaziv hemodinamik
takip göz önüne alınmalıdır. Simdax® doz-aşımı aktif metabolitin plazma
konsantrasyonunda da artışa yol açar ki bu durum kalp hızı üzerinde daha belirgin ve uzamış bir etkiye yol açabilir, bu ise gözlem süresinin uygun bir süre uzatılmasını gerekli kılar.
Kaynaklar:
1. Ng TM. Levosimendan, a new calcium-sensitizing inotrope for heart failure. Pharmacotherapy 2004; 24: 1366-1384.
2. Lehtonen L. Levosimendan: a calcium-sensitizing agent for the treatment of patients with decompensated heart failure. Curr Heart Fail Rep 2004; 1: 136-144.