Antiaritmikler

Antiaritmikler

- Bölüm: Kardiyak Aciller
3354
Antiaritmikler için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Antiaritmik İlaçlar

Adenozin:

 • Stabil, dar kompleks AV nod ve sinüs nod reentran taşikardilerde Class I olarak tanımlanmıştır.

– Sinüs ve AV Nod aktivitesini baskılar.

Beta-Blokerler: 

 • Negatif İnotrop,
 • Kalp hızını azaltırlar
 • Dolaşımdaki katakolamin etkisi baskılarlar

Kalsiyum Kanal Blokerleri

 • AV nod iletmini yavaşlatırlar
 • Reenterinin AV ayağını baskılarlar
 • Verapamil; dihidropiridin grubu kalsi­yum kanal antagonistlerinden farklı olarak, verapamil kardiyak ileti sistemi üzerinde daha güçlü inhibitör etkiye sahiptir. İletimi yavaşla­tır ve AV nodta refraktör hali uzatır, nadiren istirahat kalp hızını azalta­bilir ve SA nod disfonksiyonu bulunan hastalarda (ör., hasta sinüs send­romu) sinüs arresti ve SA blok oluşturabilir.
 • SVT yi VT den ayırmak önemli verapamil vermekten kaçının
 • Aksesuar bypass yolu varlığını düşündüren geniş kompleks taşiaritmilerin tedavisinde diltiazem, verapamil kullanılmaz.
  (WPW sendromu gibi)EKG 0005

 

Magnezyum

 • Doğal bir kalsiyum kanal blokeridir.
 • Magnezyum arrest öncesi serum seviyelerinden bağımsız bir şekilde torsades de pointes ve inatçı VT/VF’de endikedir.

Amiodaron

Amiodaron (Cordarone) Smıf III antiaritmik ola­rak sınıflandırılmasına rağmen Sınıf I, II ve IV antiaritmiklerin özellik­
lerini de gösterir. Amiodaron, SA nod fonksiyonuna etki ederek, AV nod iletimini baskılayarak, Purkinje sistemindeki kendiliğinden ateş­leyici liflerin otomatisitesini azaltır, aksesuar yoldaki refraktör periyodu uzatarak (ör., WPW sendromu), kalbi yavaşlatır. Diğer Sı­nıf III antiaritmikler gibi, amidaron potasyum kanallarının inhibisyonu yoluyla atriyal ve ventriküler repolarizasyonu uzatır. Aynı zamanda, sı­nıf ı antiaritmiklerle ortak bir özellik olarak, hızlı sodyum kanal iletimi­ni bloke eder. Amiodaron Beta-reseptörleri ve kalsiyum kanallarını bloke ederek kalp hızını ve AV nod iletimini yavaşlatır.

Anti Aritmik İlaçlarla İlgili Önemli Bilgiler

 • SVT de vagal manevralar (ACC / AHA Sınıf I öneri, Kanıt C Düzeyi) ile stabil hastada İlk seçenek olmalıdır, başarısız olursa, adenozin tedavisi verilir. (ACC / AHA Sınıf I öneri, Kanıt C Düzeyi)
 • WPW sendromu ve nedeni bilinmeyen geniş kompleksli taşikardiler atriyal fibrilasyon veya flutter için, prokainamid gebelikte tercih edilen ilaçtır.

 

 • Multifokal Atrial Taşikardi: Gerekirse Ca kanal blokeri (IV Verapamil, diltiazem)  Kardiyoversiyon önerilmez.

 

 • WPW + Paroksismal AF: Delta dalgası  PR kısa < 0.12 sn  QRS geniş >0.11 sn  200/dak hızlı, düzensiz ve geniş QRS’li ritm→ WPW sendromlu hastada AF’yi düşündürmeli; verapamil, diltizem digoksin ve adenozin kullanılmamalıdır.
 •   VT yi SVT den ayrırmak için özellikle verapamil vermekten kaçının.
 •  Tüm geniş QRS li ritimler VT gibi tedavi edilmelidir.