ST Elevasyonlu Miyokart Enfarktüsü Hastaları için AHA, ERC Önerileri

ST Elevasyonlu Miyokart Enfarktüsü Hastaları için AHA, ERC Önerileri

- Bölüm: Kardiyak Aciller
2177
ST Elevasyonlu Miyokart Enfarktüsü Hastaları için AHA, ERC Önerileri için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

ST segment elevasyonlu myokart enfarktüsü (STEMI)
İyi organize edilmiş STEMI yaklaşımı; birleştirilmiş STEMI sistemi bakımı içinde toplumun, acil sağlık hizmetleri doktorun ve hastane kaynaklarının entegrasyonunu gerektirir. Bu AKS semptomlarının tanınması için eğitim programlarını, başlangıç arama merkezi komutları ve hastane öncesi girişimler için Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) protokolleri geliştirilmesini ve AKS tanısı konulur ve kesin tedaviye karar verilir verilmez, kurum içi ve kurumlar arası transport için Acil Servis  ve hastane tabanlı programları içermektedir.

Hastane Öncesi 12 Kanallı EKG Çekilmeli mi ?ECG-Anatomy

STEMI bakım sisteminin önemli ve anahtar bileşeni, hastane öncesi 12 kanallı EKG’lerin ASH sağlayıcıları tarafına ulaştırılması ve yorumlanması ile kabul eden kuruma iletilmesidir. Hastane öncesi 12 kanallı EKG kullanımı CPR ve ECC için AHA Kılavuzlarında 2000’den bu  yana önerilmektedir ve fibrinolitik tedavi ile reperfüzyon zamanını azalttığı rapor edilmiştir. Daha yakında, hastane öncesi 12 kanallı EKG’lerin Primer PCI zamanını azalttığı ayrıca gösterilmiştir ve PCI seçilen strateji olduğu takdirde özgün hastaneye triajı kolaylaştırmaktadır. ASH veya acil doktorları kardiyak bakım takımını aktive ettikleri zaman; kateterizasyon laboratuarı dahil, reperfüzyon zamanlamasında ciddi azalmalar gözlenmektedir.

Triaj Primer PCI Kapasitesi Olan Hastaneye Mi Yapılmalı?

Bu öneriler kardiyak arest sonrası hastaların PCI merkezine triaj kriterlerini sağlamaktadır.

STEMI veya ACS Şüphesi Olan Kardiyak Arest Sonrası Hastalarda Kapsamlı Bakım ROSC

PCI uygulanması, kardiyak arest sonrası resusite edilen hastalarda olumlu sonuçlar ile ilişkilendirilmiştir. Bu hasta grubunda nörolojik tam sağ kalımını iyileştirmek için tüm stratejinin bir parçası olarak standardize kardiyak arest sonrası protokoller kardiyak kateterizasyonu icermelidir. VF nedeni ile hastane dışı kardiyak arest hastalarda enfarkt ilişkili arterin hemen revaskularizasyonu ile acil anjiografi önerilmektedir. Kardiyak arest sonrası EKG hassas olmayabilir veya yanıltabilir, iskemik kardiyak etiyolojiden şüphelenilen arest olgularda; hatta tam olarak tanımlanmış STEMI yokluğunda bile, ROSC sonrası koroner anjiografi uygun olabilir. Hastane dışı kardiyak arest sonrası hastalarda PCI öncesi koma klinik bulguları yaygındır ve acil anjiografi ve PCI’nin değerlendirilmesi için bir kontraendikasyon olmamalıdır
EKG 0001

Acil Genel Tedavideki Değişiklikler 

Oksijen

Eğer oksihemoglobin saturasyonu % ≥94 ise solunum sıkıntısı olmayan hastaların ek oksijen tedavisine gereksinimi yoktur.
Morfin stabil olmayan anjinası olan hastalara dikkatli olarak verilmelidir.
Acil tıp sistemi uygulayıcıları AKS şupheli hastaların ilk değerlendirilmesi sırasında oksijen verirler. Ancak, komplike olmayan ACS hastalarında rutin oksijen kullanımını destekleyen yeterli kanıt bulunmamaktadır.
Eğer hasta dispneik, hipoksemik veya belirgin kalp yetmezliği bulguları varsa, oksihemoglobin saturasyonu % ≥94 tutmak için uygulayıcı oksijen tedavisini titre etmelidir.

Morfin:

Göğüs ağrısının nitratlara cevap vermediği zaman STEMI’de morfin endikedir. Büyük bir populasyonda morfin kullanımı artmış mortalite ile ilişkilendirildiği için stabil olmayan anjina/non- STEMI’de morfin dikkatli olarak kullanılmalıdır.