Verapamil

Verapamil

- Bölüm: İlaçlar
2857
Verapamil için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Endikasyonları:

 •    Dar QRS kompleksli ve yeterli kan basıncı ve sahip PSVT sonlandırmak için alternatif ilaç (adenozin sonrası) korunmuş sol ventrikül fonksiyonu.
 •     Atriyal fibrilasyon, çarpıntı veya multifokal atriyal taşikardi olan hastalarda ventriküler cevabı kontrol edebilir.

Uyarılar:

 •     Sadecece dar kompleks PSVT supraventriküler kökenli olduğu bilinen aritmiler olan hastalar için verilir
  Belirsiz kökenli geniş QRS taşikardiler için kalsiyum kanal blokerleri kullanmayın.
 •    Kalp pili olmadan Wolff-Parkinson-White sendromu ve atriyal fibrilasyon, hasta sinüs sendromu, ya da ikinci veya üçüncü derece AV bloğu olan hastalarda kalsiyum kanal blokerleri kullanilmaz.
 •     Miyokardiyal kontraktilite azaltabilir ve LV disfonksiyonu olan hastalarda KKY şiddetlendirebilir.
 •    IV ile eş zamanlı olarak intravenöz Beta-blokerlerle şiddetli hipotansiyona neden olabilir.
IV İnfüzyon
amiodaron
 • 2.5 ile 5 mg üzerinde IV bolus 2 dakika.
 • İkinci doz: 5 ile 10 mg, gerekirse de 15 ile 30 dakika. Maksimum doz: 20 mg.
 • Alternatif: 5 mg bolus 15 30 mg toplam doz dakika.
 • Yaşlı hastalar: üzerinde Yönet 3 dakika.

Class IV antiaritmik ilaçlardır

 •  SAN otomatisitesini azaltırlar
 •  AVN iletimini yavaşlatırlar
 •  AVN refrakter periyodunu uzatırlar
 •  Reentrant aritmilerini sonlandırırlar