Ventriküler Taşikardi (VT) Nedir?

Ventriküler Taşikardi (VT) Nedir?

- Bölüm: Kardiyak Aciller
6952
Ventriküler Taşikardi (VT) Nedir? için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Ventriküler Taşikardi

Kardiyovasküler kaynaklı ani ölümölümlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ektopik bir ventriküler odaktan hızlı uyarılar nedeniyledir. Yaşamı tehdit eden ventrikül aritmileri çeşitli nedenlere bağlı gelişebilir; ancak, en sık neden iskemidir. Akut miyokard infarktüsü (Mİ) geçiren hastaların yaklaşık %20’sinde  ventrikül aritmi görülür ve mortalitesi yüksektir. VT genellikle erken ventriküler vuru ile tetiklenir. Seri olarak birbirini takip eden 3 veya daha fazla geniş QRS kompleksleri tarafından oluşturulan hızlı ve düzenli bir ritimdir.

EKG Özellikleri;

 • P dalgası  : İlişkili P dalgası yoktur
 • Hız  : 140-220 atım/dakika
 • Ritim  : Genel olarak düzenli, hafif bir düzensizlik olabilir
 • QRS  : Geniş, çentikli (0.12 saniye veya daha fazla)

 
VT
EKG’ye göre Ventriküler Taşikardinin sınıflaması
Nunsustained: 30sn’den kısa (spontan sonlanan) :polimorfik, monomorfik
Sustained: 30sn’den uzun süren: polimorfik, monomorfik
Bundle-branch re-entrant taşikardi
His- purkinje sistemini içeren re entry ile ilişkili VT: Sıklıkla KMP lerde, sıklıkla LBBB morfolojisindedir
Bidirectional VT
Frontal eksende QRS’lerin atımdan atıma değişmesi: Sıklıkla digital toksisitesi ile ilişkili

 • Torsades de pointes
 • Ventriküler Flutter
 • Ventriküler Fibrilasyon

VT Tanı Kriterleri

 • QRS süresinin 0,12 saniyeden uzundur, 0.16 sn’den uzun olması  durumunda ritim VT kabul edilir.
 • Kapture, AV dissasiyasyon veya füzyon dalgalarının görülmesi
 • V1-6’da aynı yönlü (- yada +) QRS’lerin olması
 • V1-6’nın tamamında RS kompleksinin olmaması
 • Herhangi bir RS olan derivasyonda R başlangıcından S’in en derin olduğu yere kadar olan sürenin 0,1 saniyeden uzun olması
 • NSR’li EKG’de VT kabul edilen QRS’lere benzer ekstra atımların olması

 

Tedavi

A,B,C sağlanır beraberinde O2, monitor, iv yol hazırlanmalı

Stabil olmayan hasta;

 • Göğüs ağrısı
 • Dispne
 • Kalp yetmezliği
 • Bilinçte bozulma
 • Akut MI
 • Çok düşük kan basıncı  var sa,

=> DC kardioversiyon (senkronize) yapılır
Nabızsız ise Kardiyopulmoner resusitasyon başlanır.

Stabil hasta;

QRS morfolojisine göre tedavi başlanır.

monomorfik vt
Monomorfik VT

A- Monomorfik ventriküler taşikardi ;

Düzenli Geniş QRS’li taşikardi tedavisi verilir.
1- Adenozin başlangıç tedavide tercih edilebilinir veya aşağıdaki ilaçlar tercih edilebilir. Adenozin polimorfik ve düzensiz ritim varsa verilmez durumu dahada kötüleştirebilir. SVT veya aberan iletileride ritimi yavaşlatabilir. VT de etkisiz. ilk doz 6mg, tekrar 12mg verilir.
2- VT olduğu düşünülüyorsa,
1. Senkronize Kardioversion (anstabil veya kimyasal kardiyoversiyona yanıt yoksa)
2. Procainamide; kontraendikasyon yoksa tercih edilir.

 • Uzun QT aralığı olan ve KKY hastalarında tercih edilmez,
 • Yükleme dozu: 50mg/dk
  • Başarılı oluncaya kadar veya hipotansiyon ve QRS genişliği >% 50 oluncaya kadar
  • Ritim yavaşlayınca 20mg/dk veya  staplanır.
  • maksimum günlük doz; 17 mg/kg veya 1 gr
  • Kardiyoversiyon sonrası koruma dozu: 1-4mg/dk (beta blokerlerle verilebilir)

3. Amiodarone

 • Uzun QT aralığı olan ve KKY hastalarında tercih edilir ancak efektivitesi %20 dir.
 • Doz; 150 mg IV puşe 10 dakikada
 • Kardiyoversiyon sonrası koruma dozu: 1 mg/dakika 6 saat için (beta bloker yerine)

4. Sotalol

 • Uzun QT aralığı olanlarda verilmez
 • Doz 1.5 mg/kg  100 mg  a kadar, 5 dakikada verilir.
Polimorfik VT
Polimorfik VT

B- Polmorfik ventriküler taşikardi ;

Düzensiz geniş QRS’li taşikardi algoritması ile tedavi edilir.

 1. Defibrilasyon öncelikle yapılır
 2. QT aralığı değerlendirilir.

Uzamış QT  aralığı ;

Torsades de Pointes varsa; Magnezyum 2mg iv verilir, elektrolik anormalliği tetkik edilir, QT uzatan ilaçlar kesilir.

Normal QT aralığı varsa;

 • En sık sebep Myokardial iskemi, Beta bloker, koroner anjo planlanır, Amiodaron 150 mg düşünülebilir.
 • Katakolominerjik VT; Beta bloker verilir
 • Brugada sendromu; isoproterenol vermeyi düşünülür.

Preeksitasyon Sendromları


Wpw AF

 1. Pre-eksite Atrial Fibrillasyon (örn. WPW)
  • AV Nodal blokör verilmez (Beta Blokör, Diltiazem, Verapamil, Digoksin, Adenozin)
  • Uzman konsültasyonu istenir
  • Hızlı kalp hızı yanıtı varsa kardiyoversiyon yapılır
  • Amiodaron 150 mg IV denenebilir
 2. Aberan iletili Atrial Fibrillasyon
  • Dar QRS’li taşikardiler gibi tedavi edilir

Ventrikuler tasikardi

VT sag dal
VT sag dal
Ventrikuler tasikardi vt Monomorphic Non-Sustained Ventricular Tachycardia (Example 1)
VT sol dal
VT sol dal