Gebelerde İlaç Kullanımı İçin Gebelik Katagorileri ve ilaçlar

Gebelerde İlaç Kullanımı İçin Gebelik Katagorileri ve ilaçlar

- Bölüm: İlaçlar
5227
1
@AYDIN SARIHAN
Pregnancy and medicines

Gebelerde en sık kullanılan ilaçlar ve Katagorileri

İlacın jenerik ismi Gebelik Katagorisi
Ampisilin veAmpisilin- sulbaktam B
Amoksisilin veAmoksisilin-klavunat B
Penisilin G ve V B
Sefotaksim B
Parasetamol B
Naproksen C
Loperamid B
Diklofenak C
Flurbiprofen   3. trimesterde D C  
Aspirin D
Fluorokinolonlar C
Metronidazol ve Ornidazol B
Paroksetin C
Fenitoin D
Rifampisin C
Flukonazol C
Teofilin C
Mikonazol C
Doksisiklin D
Sitalopram C
Sertralin C
Folik asit, , Pridoksin, Tiamin A
Levotiroksin A
Venlafaksin C
Betametazon, dexamethazon C
Karbamazepin D
Varfarin X
Valproik asit D
Klorfeniramin B
Hidroksizin (Ataraks) C
Ergotamin X

İlaçlar gebeliğin bütün dönemlerinde fetus üzerinde zararlı etki gösterebilir.  Gebelikte ilaç kullanimi en tehlikeli dönemi 3-11 haftalar arasıdır.

FDA gebelikte ilaç kategorileri(FDA; United States Food and Drug Administration)
Katagori A
İnsan ve hayvanda güvenli; Magnezyum sülfat, Levotiroksin, Folik asit
Katagori B
Hayvanda teratojen değil, İnsanda yeterli, kontrollü çalışmayok / güvenli
Zofran, Amoksisilin
Katagori C
İnsan ve hayvanlarda kontrollü çalışma yok.  Risk? Kar/zarar oranı gözönünde bulundurularakkullanılabilir; Prozac, Tamiflu
Katagori D
İnsan ve hayvanlarda teratojen. Ancak hastaya yararı gözönünde bulundurularak kullanılabilir; Tetrasiklinler
Katagori X
Gebelikte kesinlikle yasak. Ancak anne yaşamının söz konusu ise;
•Antihiperlipidemikler

 
 

Antibakterial İlaçların Gebelikte Kullanımı

Kategori BKatagori B
 Penisilinler, Sefalosporinler, (Seftriakson, Sefiksim, Sefotaksim), Amoksisilin/klavulonat,Makrolidler (Eritromisin), Azitromisin, Meropenem,  Ertapenem, Aztreonam, Metronidazol, Klindamisin, Fosfomisin, Nitrofurantoin: Gebeliğin sonunda kullanılırsa yenidoğanda hemolize neden olabilir.
Kategori CKatagori C
 İmipenem  / silastatin, Klaritromisin, Telitromisin, Vankomisin:Kloramfenikol, Rifampisin: Yenidoğanda kanama riskini arttırabilir.Kinolonlar: Ofloksasin iskelet deformitesi yapar, Siprofloksasin, Levofloksasin, Moksifloksasin,Ko-tirimoksazol,Linezolid,
Kategori DKatagori D
Aminoglikozitler ; İşitme siniri ya da vestibüler sinir hasarı yapar. En riskli ilaç streptomisindir. Gentamisin ve tobramisinle çok az risk olabilirse de zorunlu de zorunlu değilse kullanılmamalıdır. Tetrasiklinler: kemik ve kıkırdak doku üzerine olumsuz etkisi var.

 

Antifungal İlaçların Gebelikte Kullanımı

Kategori BKatagori B
 Amfoterisin B:
Kategori CKatagori C
 Caspofungin, Flukonazol, İtrakonazol (bir sonraki menstrasyona da etkili), Ketokonazol, posakonazol
Kategori DKatagori D
 Vorikonazol

 

Antiparaziter İlaçların Gebelikte Kullanımı

Kategori BKatagori B
 Pirazikuantel
Kategori CKatagori C
Albendazol / Mebendezol, Klorokin, Meflokin, Pentamidin, Primetamin
Kategori DKatagori D
Kategori XKatagori X
 Kinin

 

Antiviral İlaçların Gebelikte Kullanımı

Kategori BKatagori B
Asiklovir, Famsiklovir, Tenofovir, Valasiklovir
Kategori CKatagori C
Adefovir, Amantadin, Entekavir, Gansiklovir , İndainavir, İnterferonlar, Lamivudin(bilgi yok), Oseltamivir, Rimantadin, Valgansiklovir, Zanamivir
Kategori DKatagori D
Kategori XKatagori X
 Ribavirin:

 

Epilepsi İlaçlarının Gebelikte Kullanımı

Kategori CKatagori C
 Lamotrigine, Oxycarbazepine, Gabapentin, Topiramat, Etosuksimid
Kategori DKatagori D
 Fenitoin, Valproik asit, Karbamazepin, Trimetadion, Fenobarbital

Kategori C :Daha güvenli Özellikle Lamotrigine anomali riski %1.83
Kategori D; Düşük IQ, gelişme geriliği, kalp ve idrar yolları anomalileri,yarık damak dudak, nöral tüp defekti
 
 

 Psikiyatrik İlaçların Gebelikte Kullanımı

Kategori BKatagori B
 Maprotilin, bupropion, Buspiron, (Klozapin)
Kategori CKatagori C
SSRİ; Essitalopram, Fluoksetin, Sertralin, Sitalopram, TCA; Klomipramin, İmipramin, Doksepin, Bupropion, Mirtazepin, Venlafaksin
Kategori DKatagori D
SSRİ; Paroksetin, Lityum, TCA; Amitriptilin, Nortriptilin

 

Ülser İlaçlarının Gebelikte Kullanımı

Kategori BKatagori B
Antiasitler –Magnezyum, alüminyum, kalsiyum, karbonat gibi metal tuzları
H2 blokerler‐ Famotidin, Simetidin, Ranitidin
PPİ ‐ Esomeprazol, Lansoprazol
Kategori CKatagori C
 PPİ ‐ Omeprazol
Kategori DKatagori D

 

Allerji İlaçlarının Gebelikte Kullanımı

Kategori BKatagori B
 Klorfeniramin, Siproheptadin, Deksklorfeniramin, Setirizin, Loratidin, Levosetirizin
Kategori CKatagori C
 Prometazin, Hidroksizin, Feksofenadin, Desloratidin
Kategori DKatagori D

 
 
 

Hiperemezis Gravidorum ve Aşırı Kusmada Verilen ilaçlar

Kategori BKatagori B
 Akapunktur, Metoklopramid Ondensatron,Vitamin B6
Antihistaminikler (Doksilamin)
Fenotiyazinler(Proklorperazin, Prometazin)
Kortikosteroidler
Kategori CKatagori C
 –

 

Gebelikte Kullanılan Çarpıntısı /Ritim bozukluğu ilaçları

Kategori BKatagori B
 Satalol, Asebutalol
Kategori CKatagori C
 Adenozin, Digoksin
Kategori DKatagori D
 Amiodaron

  

Gebelikte Kullanılan Antihipertansif  İlaçlar

Kategori BKatagori B
 Metildopa
Kategori CKatagori C
 Nitratlar, Ca kanal blokerleri, ACEİ (Enalapril, captopril, lisinopril) ve  ARB, Labetalol, Nifedipin, Hidralazin, Hidroklortiazid
Kategori DKatagori D

 

Genel ve Lokal anestezi, Sedasyon ilaçlarının Gebelikte Kullanımı

Kategori BKatagori B
 Lidokain, Ropivakain, Morfin (1.trimesterPropofol, Meperidin, Rocuronyum, Cisatracurium
Kategori CKatagori C
 Bupivakain, Atracurium, Süksinilkolin, Fentanyl, Alfentanyl, Sulfentanyl, Etomidat, Ketamin, Tiopental
Kategori DKatagori D
 Midazolam, Diazepam, Morfin (3.trimester)
Kategori XKatagori X

 

Ağrı Kesici İlaçların Gebelikte Kulanımı

Kategori BKatagori B
 Parasetamol, NSAİİ (1. ve 2. trimester)
Kategori CKatagori C
 NSAİİ (3. trimester)
Kategori DKatagori D
 Aspirin
Kategori XKatagori X

 

Antitrombotik İlaçların Gebelikte Kulanımı

Kategori BKatagori B
 Klopidogrel, Enoksaparin
Kategori CKatagori C
 Heparin
Kategori DKatagori D
 Aspirin
Kategori XKatagori X
 Coumadin

 
Referanslar;
https://www.fda.gov/
 

Dr Aydın Sarıhan, Medipol Üniversite Hastanesi, Acil Tıp, İstanbul

Editör: Dr Çağdaş Can, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Manisa

1 Comment

  1. Teşekkür ederim, yararı dokundu

Yorumlara kapalı