ST Elevasyonu nedir

ST segment yükselmesi

ST Segment Elevasyonu Tanımı:

Akut miyokart enfarktüsünde, ardışık iki derivasyonda J noktasında ölçülen ST-segment yükselmesi V2 -V3 derivasyonlarında erkeklerde ≥0.2 mV (2 mm) veya kadınlarda  ≥0.15 mV (1,5 mm) ve/veya  sol ventrikül hipertrofisi veya sol dal bloğu yokken göğüs derivasyonlarda   ≥0.1 mV (1 mm) bulunmasıdır(1)
Göğüs ağrısı ve ST segment elevasyonu olan hastaların %15 ‘i myokart enfartüsüne bağlı olduğu anlaşılmıştır(2)

ST segment yükselmesinin  nedenleri nelerdir ?

ST segmen elevasyonlu hastaları miyokart enfarktüsün den ayır etmek için dikkat edilecek noktalar:

  1. ST elevasyon morfolojisi, hipert akut T dalgası ve resiprokal değişiklikler iyi bilinmelidir.
  2. Sol dal bloğu, sol ventrikül hipertrofisi ve pace ritminin ST segment elevasyon taklitleri midir?
  3. Erken repolarizasyonu ve hiperkalemi, perikardit ve ventrikül anevrizması gibi daha az yaygın mimiklerini de bilinmelidir.

    ST segment elevasyonlu MI

Kaynaklar

  1. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction
  2. Cause of ST segment abnormality in ED chest pain patients. Am J Emerg Med 2001 Jan;19(1):25-8,
Exit mobile version