Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Birincil Bakı

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Birincil Bakı

 • A (Airway/C-spine) Havayolu ve boyun
 • B (Breathing/ventilation) Solunum
 • C (Circulation/hemorrhage control) Dolaşım
 • D (Disability) Nörolojik kısa bakı
 • E (Exposure) Elbiselerin çıkartılması

Havayolu ve Boynun Güvenliği

 • Hava yolunu tıkayacak durumlar var mı?
 • Solunum var mı? Yeterli mi?
 • Solunum çeneyi kaldırma , çeneyi itme manevraları ile düzeliyor mu?
 • Oral veya Nazal airway sorunu çözebiliyor mu?
 • Yabancı cisim veya maksilofasiyal kırık, şişlik, kanama varmı ? kontrol edilir.

 • Tüm kritik hastalar rezervuarlı maske ile oksijen almalı (10-15lt/dk).
 • Transkutanöz O2 sat: <%94 ise O2 verilmelidir.
 • Erken servikal yaralanma önlemleribalınır.
 • Solunum: göğsün ve boynun inspeksiyonu, Trakea deviasyonu, hematom, yelken göğüs araştırılır.
 • Oskültasyon: Solunum seslerin alınıp alınmadığı kontrol edilir.
 • Palpasyon:krepitasyon, sternum kırığı tespi edilir.
 • İnspeksiyon: penetran göğüs yaralanması var mı kontrol edilir.


Solunum:
Ani Ölümcül Göğüs Yaralanmaları (Birincil bakıda tespit edilmelidir)

 •  Hava Yolu Obstrüksiyonu
 •  Tansiyon Pnömotoraks
 •  Açık Pnömotoraks
 •  Masif Hemotoraks
 •  Yelken Göğüs
 •  Kardiyak Tamponad

Solunum

Yapılması gereken girişimler:

 • Tansiyon pnömotoraks: İğne torakostomi (2.inter kostal aralık), Göğüs tüpü
 • Açık göğüs yaralanması: üç tarafı kapalı ped – göğüs tüpü
 • Masif hemotoraks: Göğüs tüpü, Acil torakotomi
 • Yelken göğüs: Oksijen,analjezi,mekanik ventilasyon

 

Dolaşım ve Kanama Kontrolü

Dolaşımı değerlendir:

 •  Bilinç düzeyi, deri rengi
 •  Nabız, kan basıncı, solunum hızı kontrol edilir
 • (Nabız: karotid ∼60, femoral ∼70, radial ∼80 mmHg)
 •  Kan basıncında düşme (geç bulgudur)
 •  Kapiller Geri Dolum (normalde <2sn.)
 •  Kardiak monitör elektrotları yerleştirilip, hastanın kardiak ritmi belirlenir
 •  Kanama kontrolü: Gazlı bezle direkt bası uygulanır (Turnike değil!!)

Hemorajik şok:
Yaralanma sonrası ölümlerin en sık nedenidir.Hipotansif travma hastaları aksi ispat edilinceye kadar hemorajik şokta kabul edilmelidir.

Kardiyak Tamponad:
Hipotansiyon, ajitasyon, boyun venlerinde dolgunluk, azalmış kalp sesleri
Tanı :Perikardiyosentez veya eko
Tedavi: Perikardiyosentez veya torakotomi
Tahmin Edilen Sıvı ve Kan Kaybı
Hipovolemik Şok
Tedavi
İki adet en az 14 G veya 16 G damar yolu
(kan grubu, cross-match, Hgb, Htc)
2 L kristaloid (SF veya RL) ısıtılmış
Çocuklarda 20 ml/kg kristaloid – 10 ml/kg kan
Kolloidlerin kristaloidlere üstünlüğü gösterilmemiş
En iyi sıvı: KAN

Kısa Nörolojik Muayene:

 •  Pupil çapı ve ışık reaksiyonu
 •  Ekstremite hareketleri
 •  Bilinç Durumu: AVPU veya GCS

Glasgow Koma Skalası
Nörolojik Durumun Tespiti ve Tedavisi:
GKS<9,Ağır Kafa Travması
GKS 9-13,Orta Derecede Kafa Travması
GKS 14-15,Minör Kafa Travması

Travmada Bilinç Kapalılığı Sebepleri:

 •  Kafa travmasına bağlı beyin hasarı
 •  Hipotansiyona bağlı serebral hipoperfüzyon
 •  Hipoksemi
 •  Hiperkapni
 •  Alkol
 •  İlaç entoksikasyonları
 •  Hipoglisemi (stick kan şekeri)

Elbiselerin Çıkartılması
Boyun, göğüs, üst ekstremite birincil bakıdaöncelikli
Elbiseleri dikiş yerlerinden kesin; adli olaylarda delil olabileceği unutulmamalı

 •  Resmi görevlilerce kayıt tutun
 •  Tüm giysiler ikinci bakıda çıkarılır
 •  Hastayı hipotermiden de koruyun

Travmada ölüm triadı: asidoz, hipotermi, koagülopati
Resusitasyon
Birincil bakı sırasında tespit edilen problemlerin düzeltilmesi:
Havayolu solunum oksijenizasyon dolaşım ile ilgili acil müdahaleler.
Monitörizasyon:
Puls-oksimetre, Kan basıncı, Nabız, EKG, Solunum sayısı, Foley- NG kateter
Grafiler: (yerinde)
AP Akciğer
Lateral Servikal
AP Pelvis

Foley Kontrendikasyonları:
(Üretra yaralanması riski)

 • Üretra ucunda kan
 • Skrotal hematom
 • Yüksek prostat
 • Dışkıya bulaşık kan

Nazogastrik sonda kontrendikasyonları

 •  Burun kırıkları
 •  Orta yüz kırıkları
 •  Koagülopati
 • Orogastrik takılabilir.

Bazı Öncelikli Hastalar

 •  Bilinci kapalı veya bilinç bulanıklığı olan
 •  Solunum güçlüğü olan (SS 10/dk altı veya 30/dk üzeri ve/veya siyanoz)
 •  Şokta olan (TA:90mmHg altı veya Nabız:130/dk üzeri)

Önemli noktalar!!
Dolaşım sıkıntısı
Damaryolunu en geniş çaplı kateter ile açılmalıdır.
(14 -18 G: gri, turuncu, yeşil)
Damaryolu açtığın gibi kan örneği alınır.
İki adet sıvı kullanılır İzotonik (%0.9)ve Ringer laktat
2 litre 15-30 dakikada
Hastanın bilinci açıkken kan grubu öğrenilmelidir.
Ayrıntılı Muayeneye Geçmeden Önce İstenecek tetkikler (hastabaşı)

 •  Akciğer grafisi / USG
 • (Xray duyarlılık:%28-75 USG:%86-98)
 •  Lateral servikal grafi/ BT
 • (Xray duyarlılığı %61, BT: %100 imkan varsa BT çekilmeli)
 •  Pelvis grafisi / BT
 •  Xray: Normal pelvik muyenede duyarlılığı%67

Unstabil hastada tercih edilmeli

 •  Stabil hastada BT çekilmeli
 •  USG: FAST / EFAST


İstenecek laboratuvar tetkikleri

 •  Kan grubu
 •  Hemogram
 •  BFT, KC testleri
 •  Ek bilgi: Elektrolitlerin, beyaz küre sayımının travma hastalarında tanı ve tedaviye katkısı sınırlıdır
 •  Kanama Profili
 •  Beta HCG

Ayrıntılı Muayeneye Geçmeden Önce
A,B,C Kontrolü yapılmalıdır (herşey yolunda mı?)

Exit mobile version