Posterior Miyokard infarktüsü Nedir ?

Posterior MI

P mitrale, sinus taşikardisi

Akut Posterior Miyokard infarktüsü (Posterior MI)

Akut posterior MI EKG bulguları diğer miyokard infarktüslerinde görülen tipik ST elevasyonu bulgularından farklıdır.
Genellikle posterior inen arter (insanların% 80’inde sağ koroner arterin bir dalı) tarafından verilen damar içinde tromboz nedeniyle posterior duvar miyokard infarktüsü oluşur. Bu sıklıkla inferior MI ile birliktedir.

Akut posterior miyokard infarktüsü EKG bulguları:

1) Septal ve anterior precodial derivasyonlarda  ST segment depresyonu  (V1-V4). Bu EKG elektrotları anteriora yerleştirilmiş, ancak posterior MI bulgusunu tersten görür ve horizontal aynadaki görüntüsünü verir.
2) V1 ya da V2’de  R >  S
3) Posterior EKG derivasyonlarında (V9-V7)  ST yüksekliği. Posterior MI  varsa yüksek olasılıkla inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.
4) inferior derivasyonlarda (II, III, ve aVF)  ST yüksekliği varsa İnferior MI ile birlikte olabilir.

Posterior MI

Schimitt C ve arkadaşları (4) infarktüsle ilişkili arterleri anjiyografik olarak dökümente ettikleri çalışmalarında sağ prekordiyal derivasyonlarla (RV3-RV6), posterior bölgeyi gösteren (V7-V9) derivasyonlarındaki ST değişikliğinin akut miyokard infarktüsü tanısına katkılarının minimal olduğunu göstermiştir.
V7-V9 da ST segment elevasyonu olan akut inferior miyokard infarktüslü hastaların incelendiği Matetzky ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada da radyonüklid ventrikülografide posterolateral duvar anormallikleri ve daha geniş infarktüs sahası bulunmuştur.

Referanslar:

    1. Schmitt C, Lehmann G, Schmieder S, Karch M, Neumann FJ, Schomig A. Diagnosis of acute myocardial ınfarction in angiographically documented occluded infarct vessel : limitations of ST-segment elevation in standard and extended ECG leads. Chest 2001; 120:1540-6.
    2. Matetzky S, Freimark D, Chouraqui P, et al. Significance of ST segment elevations in posterior chest leads (V7 to V9) in patients with acute inferior myocardial infarction: application for thrombolytic therapy. J Am Coll Cardiol 1998; 31: 506-11.
Exit mobile version