İnferior MI (inferior miyokart infaktüsü)

İnferior Myokard infarktüsü

İnferior MI ile beraber % 40 sağ ventrikül MI görülür ve %20 oranında ikinci veya üçüncü derece AV bloğu nedeniyle önemli bradikardi gelişebilir. Bu hastalara posterior EKG çekilmesi faydalıdır. inferior MI’a posterior MI eşlik ediyorsa kötü prognoz göstergesidir.

inferior MI’da EKG ile tanı nasıl konulur?

aVL derivasyonu inferior MI için tek resiprok olmaka beraber sensivitesi yüksektir. aVL derivasyonunda resiprokal değişiklik ST elevasyonu öncesi ortaya çıkabilir.[1]

AVL’de 0.5mm ST depresyonu, başlangıçta tek anormallik olduğu hastaların% 7.5’i dahil olmak üzere, alt MI’yı tanımlamak için% 97 duyarlıdır. [1]

Hastaların sadece% 61’inde her üç derivasyonda 1 mm ST elevasyonu vardı ve bu eşik bir inferior derivasyonda 1 mm ST elevasyonuna düştüğünde bu sadece% 87’ye yükseldi. İnferior MI’nın% 13’ünde hiçbir derivasyonda belirgin ST yüksekliği yoktur[1]

AVL’de izole T-dalga inversiyonu veya ST depresyonu yaklaşan inferior STEMI belirtisi olabilir.[2]

 

inferior MI (miyokard enfarktüsü)‘da olgularının % 80’inde damar lezyonu sağ koroner arter(RCA) dir. Prekordiyal derivasyonlarda   ST segment yükselmesi olduğunda sirkumfleks artere(Cx) işaret eder.(1)

D III’teki ST segment yükselmesi D II’den büyük ve D I ile aVL’de 1 mm’den fazla ST segment çökmeleri varsa sorumlu damar olarak sağ koroner arteri kuvvetle göstermektedir. Tersi durumda DIII’teki ST segment yükselmesi DII’den büyük olmadığında ve I ve aVL’de ST segment çökmesi olmadığında sorumlu damar daha çok sirkumfleks arter olmaktadır.(3)

Sağ koroner Arter sirkümfleks Arter
ST segment elevasyonu III > II ST segment elevasyonu II ≥ III
ST segment depresyonu >1 mm I, avL ST segment elevasyonu I, avL, V5-V6
ST segment elevasyonu V4R or V1 ST segment depresyonu V4R

Kaynaklar

  1. Tewelde, Semhar Z et al. “Pitfalls in Electrocardiographic Diagnosis of Acute Coronary Syndrome in Low-Risk Chest Pain.” The western journal of emergency medicine vol. 18,4 (2017): 601-606. doi:10.5811/westjem.2017.1.32699
  2. Birnbaum Y, Sclarovsky S, Mager A, Strasberg B, Rechavia E. ST segment depression in a VL: a sensitive marker for acute inferior myocardial infarction. Eur Heart J. 1993;14(1):4-7.
  3. Baldasare M, Polyakov M, Laub G, et al: Percutaneous repair of post-myocardial infarction ventricular septal defect: Current approaches and future perspectives, Tex Heart Inst J 41(6): 613–619, 2014.
Exit mobile version